Två framstående geovetare invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten 13 april valdes Marie-José Gaillard-Lemdahl, professor i botanik-vegetationshistoria / paleoekologi (miljöhistoria) vid Linnéuniversitetet Kalmar, och Martin Whitehouse, förste intendent och föreståndare för NORDSIM, Naturhistoriska riksmuseet och adjungerad professor vid Stockholms universitet, in som utländska ledamöter i akademiens klass för geovetenskaper.

Marie-José Gaillard (gift Gaillard-Lemdahl) började sin forskarkarriär i Lausanne och Lund, och är i dag professor i botanik-vegetationshistoria / paleoekologi (miljöhistoria) vid Institutionen för naturvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar. Hon bedriver ett stort antal forskningsprojekt med fokus på miljö- och vegetationshistoria med ett tidsperspektiv som sträcker sig ända till slutet av senaste istiden. Under de senaste 20 åren har hon framgångsrikt tillämpat numeriska tekniker och modellering för en mer precis och kvantitativ rekonstruktion av vegetationen med hjälp av pollendata, även på regional och lokal nivå. Forskningen har tillämpningar både inom arkeologi och nutida miljöfrågor som kulturlandskapsskötsel, biologisk mångfald och klimatutveckling.  Framför allt är hon intresserad av människans klimat- och landskapspåverkan genom det kraftigt expanderande jordbruket. Målsättningen är att bidra till en hållbar utveckling av vår framtida markanvändning.

Martin Whitehouse påbörjade sin forskarbana vid University of Oxford i Storbritannien och är idag förste intendent och föreståndare för NORDSIM  vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, samt adjungerad professor vid Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet. Med NORDSIM (nordisk sekundärjonsmasspektrometer) kan man utifrån mikrometerstora delar av ett prov göra mätningar av isotop- och grundämnessammansättningar. Sådana mikroanalyser möjliggör ny forskning inom flera forskningsfält, men den första prioriterade satsningen är analyser av uran/bly-isotoper för frågor om när och hur berggrunden bildats. Martins forskning omfattar Jordens och jordskorpans utveckling, från bildningen och den allra tidigaste utvecklingen av vår planet till dess senare historia fram till geologisk närtid. Han har bland annat studerat den äldsta bevarade jordskorpan och spår efter tidigt liv, men intresserar sig också för månens och meteoriters ursprung och struktur.