Två européer får Aminoffpriset i kristallografi 2009 för utvecklingen av revolutionerande programsystem

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har beslutat utdela 2009 års Gregori Aminoffpris i kristallografi till George M. Sheldrick, Georg-August Universität, Göttingen, Tyskland och Gérard Bricogne, Global Phasing Ltd, Cambridge, England

”för deras insatser inom teoriutveckling och metodimplementering för kristallografi”.

Kristallografiska metoder används för att bestämma atomlägen i såväl halvledare som viruspartiklar. 2009 års pristagare har båda bidragit till att göra kristallografiska metoder mera kraftfulla och allmänt tillgängliga.

Professor George M. Sheldrick vid Georg-August Universität, Göttingen, Tyskland, har utvecklat mjukvarupaketet SHELX, som tidigt kom att dominera strukturbestämningar av mindre molekyler. Genom kontinuerligt utvecklings-´och förbättringsarbete har SHELX idag blivit ett kraftfullt och lättanvänt verktyg inom alla vetenskapsgrenar som utnyttjar strukturinformation – från mineralogi till molekylär medicin. Genom att SHELX är fritt tillgängligt har det fått ett enastående genomslag inom forskarvärlden.

Professor Gérard Bricogne vid Global Phasing Ltd, England, har bidragit till utvecklingen av kristallografiska metoder och därmed revolutionerat forskningsområdet för bestämning av biologiska makromolekylers struktur. 1978 lyckades han för första gången bestämma virusstrukturer på atomnivå. Gérard Bricogne grundade därefter det icke vinstdrivande företaget Global Phasing, som nu kostnadsfritt förser forskare med mjukvara för kristallografimetoder.

Priset utdelas på Kungl. Vetenskapsakademiens Högtidsdag den 31 mars 2009. Prissumma: 100 000 svenska kronor att fördelas lika mellan de två pristagarna.

George M. Sheldrick, engelsk medborgare. Född 1942 i Huddersfield, England. F.D. i oorganisk kemi 1966 vid Cambridge University, England. Ledamot av Royal Society 2001. Professor vid Georg-August Universität, Göttingen, Tyskland 1978, där han är verksam idag.

Gérard Bricogne, fransk medborgare. Född 1949 i Aix en Provence, Frankrike. F.D. vid MRC Laboratory of Molecular Biology i Cambridge, England. Forskningschef vid CNRS, ledamot av franska vetenskapsakademien. Hedersdoktor vid Uppsala universitet 2005. Grundade 1996 Global Phasing Ltd, Cambridge, England.

Gregori Aminoffpriset
Aminoffpriset är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Priset utdelas sedan 1979 och tilldelas i första hand en individuell svensk eller utländsk forskare, och i övrigt gemensamt till forskargrupper, bestående av högst tre personer.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.