Tre nya ledamöter invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 15 maj valdes Olof Ramström, Kungliga Tekniska högskolan, Mikael Akke, Lunds universitet och sir John Meurig Thomas, University of Cambridge, Storbritannien in i akademien.

Svenska ledamöter

Klassen för kemi

Mikael Akke är professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet. Han studerar hur vissa livsprocesser i våra celler regleras genom att de deltagande proteinerna kan anta olika strukturtillstånd. Proteinernas struktur växlar mellan aktiva och inaktiva tillstånd. Omvandlingarna är dynamiska processer som stimuleras av yttre faktorer såsom närvaron av andra proteiner eller små molekyler som proteinet kan växelverka med. Möjligheten att påverka och styra dessa processer utgör grunden för utvecklingen av nya läkemedel och många biotekniska tillämpningar. Kunskapen om den molekylära basen för ett proteins funktion ökar dramatiskt om man vet hur dess tredimensionella struktur ser ut i detalj. Ytterligare insikter nås också om man kan ta reda på hur strukturen varierar med tiden samt hur denna dynamik beror av yttre påverkan. Akkes forskning är en kombination av teori och experiment. Hans huvudsakliga metod är kärnmagnetisk resonans (NMR). Genom användning av avancerade NMR-tekniker, delvis egenutvecklade, har han i detalj kunnat beskriva hur viktiga proteiner/enzymer dynamiskt växelverkar med varandra och med sin omgivning. 2007 tilldelades Akke Göran Gustafsson priset i kemi.

 

Olof Ramström är professor i supramolekylär kemi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Ramströms studier rör sig i gränslandet mellan kemi, biologi och materialvetenskap. Hans vetenskapliga verksamhet är omfattande och innefattar adaptiv dynamisk kemi, biomimetrisk supramolekylär kemi, nya avancerade material och utveckling av ny syntesmetodik. Ramström och hans forskargrupps övergripande mål är att använda kemiska verktyg för att finna lösningar på olika hälsoproblem. De studerar bland annat hur adaptiva system kan används för att skapa molekylära verktyg som i sin tur hjälper till att hitta nya läkemedel och nya funktionella material. 2010 tilldelades Ramström det Edlundska priset. Han är en uppskattad akademisk lärare och handledare och 2009 mottog han studentkårens pris som årets lärare på KTH.

Olof Ramström, Kungliga Tekniska högskolan

Utländsk ledamot  

Klassen för kemi

Sir John Meurig Thomas  är professor i fasta tillståndets kemi vid University of Cambridge, Storbritannien. Hans forskning handlar om katalysatorer, vilka är ämnen som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas . Han har arbetat med att skapa nya fasta katalysatorer och försöka förstå strukturen och aktiviteten hos befintliga katalysatorer med hjälp av tekniker såsom röntgenabsorption, NMR-spektroskopi och elektronmikroskopi. Under senare år har han fokuserat på att designa ”gröna” katalysatorer, d v s katalysatorer som kan användas för att ersätta miljöaggressiva metoder med miljövänliga alternativ. Oxidanter såsom syrgas och väteperoxid kan med hans metod ersätta korrosiva och mer giftiga ämnen såsom salpetersyra och permanganat. Hans katalysatoralternativ kan också användas för att omvandla förnyelsebara råvaror från skogs- och jordbruk till kemiskt användbara miljövänliga byggstenar. John Thomas är författare och medförfattare till över tusen vetenskapliga artiklar och är även känd för sina essäer och föredrag om historiska vetenskapsmän. Han har varit Director för The Royal Institution, världens äldsta oberoende institution för vetenskaplig forskning och outreach.  År 1991 adlades han for services to chemistry and the popularisation of science.

Sir John Meurig Thomas, University of Cambridge