Tre nya ledamöter invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 13 mars valdes Peter Pagin, professor i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet, Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet och Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet in i akademien.

Svenska ledamöter

Klassen för medicinska vetenskaper

Stefan Thor är professor i utvecklingsbiologi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet. Hans forskning är inriktad på att förstå hur nervsystemet bildas under embryonalstadiet. Människans nervsystem är mycket komplext och förutom att det innehåller ett stort antal nervceller (10^11) så finns det minst 10 000 olika typer av dessa celler. Eftersom olika neurologiska sjukdomar påverkar olika typer av nervceller är det därför viktigt att förstå specifikt hur olika typer av nervceller bildas. I sina experiment använder Thor och hans forskargrupp bananflugan Drosophila melanogaster, vars gener har direkta motsvarigheter i däggdjurens arvsmassa och nervsystem. Forskningen har därför stor betydelse även för vår förståelse för människans nervsystem och man hoppas att detta ska leda till förbättrade diagnoser och behandlingsmetoder av neurologiska sjukdomar som till exempel Alzheimers och Parkinsons sjukdom. 2008 tilldelades Thor Göran Gustafssonpriset i molekylärbiologi och han har också innehaft en av akademiens särskilda forskartjänster för unga forskare.

Klassen för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap

Peter Pagin är professor i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Stockholms universitet. Hans forskningsområde inriktas i första hand på språkfilosofi där han främst intresserat sig för grundvalarna för semantiska teorier och semantiska begrepp. Han har under flera år arbetat med kompositionalitetsprincipen, vilken är en princip om språklig mening som säger att betydelsen av ett sammansatt uttryck är en funktion av betydelsen hos dess beståndsdelar och dess sammansättningsform. Han har analyserat standardargument både för och emot denna princip och hans två huvudteser är att kompositionella semantiska teorier bidrar till att förklara språklig kommunikation, och att just denna förklaringsroll utgör grunden för semantiska begrepp som sanning och referens. Pagin har också ett intresse för forskningsområden som ligger i skärningspunkten mellan filosofi och andra vetenskaper och har bland annat arbetat inom logik och i gränsområden till lingvistik, kognitiv psykologi och litteraturvetenskap.

Peter Pagin, Stockholms universitet

Utländsk ledamot

Klassen för tekniska vetenskaper

Maria Strømme är professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet där hon leder en forskningsavdelning med syfte att utveckla nanomaterial och analysmetoder för livsvetenskapliga tillämpningar och för energilagring. En av Strømmes särskilt uppmärksammade artiklar handlar om elektriska batterier baserade på nanocellulosa från alger (2009). Strømme utsågs 2004, endast 34 år gammal, till Sveriges yngsta lärostolsprofessor i ett tekniskt ämne. Hon har också utsetts till prestigefulla forskartjänster som en av framtidens forskningsledare inom farmaceutisk materialvetenskap av Stiftelsen för Strategisk Forskning och akademiforskare i farmaceutisk materialvetenskap av KVA. 2005 utsågs Strømme som enda skandinav till ”Young International Scientific Leader” av American Academy of Achievement Summit. En annan sida av Strømmes karriär handlar om innovation och industrirelationer, och hon innehar ett antal patent. Strømme gör också stora insatser som en ambassadör för forskning genom att popularisera teknik och naturvetenskap, ofta i TV och radio.