Tre nya ledamöter invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten den 10 juni valdes Marianne Gullberg, Lunds universitet, in som svensk ledamot i klassen för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap. Michael J. Black, Max Planck Institute for Intelligent Systems och Universität Tübingen, samt Bradley F. Chmelka, University of California, valdes in som utländska ledamöter i klassen för tekniska vetenskaper.

Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap

Svensk ledamot

Marianne Gullberg är professor i psykolingvistik vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Hennes forskning kretsar kring vuxnas andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga talare bearbetar språk i realtid, samt hur produktion och perception av gester i språkinlärning ter sig. I sin forskning använder Gullberg sig av flera metoder, där ibland tal- och gestanalys samt neurokognitiva tekniker. Gullberg har bland annat demonstrerat att även den som talar ett nytt språk med perfekt uttal kan uppvisa brytning i sina gester. Gullbergs forskning om vuxnas andraspråksinlärning har också bidragit med ny kunskap kring vuxnas inlärningsförmåga samt kännedom om hjärnans utveckling vid inlärning av ett nytt språk. Till exempel har hon visat att vuxna förmår tillägna sig vissa delar av ett okänt språk på så lite som sju minuter utan undervisning och att det lämnar avtryck i hjärnan. För närvarande arbetar Gullberg med flera forskningsprojekt, där ibland projektet Embodied bilingualism som studerar hur flerspråkiga talare koordinerar tal och gest, samt hur deras lyssnare bearbetar denna multimodala information. 2012 utsågs Gullberg som enda humanist till Wallenberg Scholar och mottog ett anslag för att studera flerspråkighet i tal och gest.

Klassen för tekniska vetenskaper

Utländska ledamöter

Michael J. Black leder avdelningen Perceiving Systems vid Max Planck Institute for Intelligent Systems, Tübingen, och är honorarprofessor i datalogi vid Universität Tübingen, Tyskland. Hans forskning rör sig främst inom datavetenskap men han har också arbetat med datavetenskapliga metoder inom neurovetenskap. Black har bidragit till både teoretisk och tillämpad kunskap om perception av rörelse. Teoretiskt har han främst bidragit med resultat inom sannolikhetsteori, medan hans många patent och engagemang i de företag som använder hans resultat visar på de tillämpade bidragen. Hans främsta insatser, som prisbelönats och fått stor internationell uppmärksamhet, har handlat om maskinell analys av visuell perception av rörelse. Detta område är bland de viktigaste inom datorseende och har också betydelse för mänsklig förståelse av relationerna mellan perception av rörelse och form samt aktivitet. Denna kunskap tillämpas inom allt ifrån robotik till sjukdomsrehabilitering. Black har också arbetat med metoder för signalanalys för styrning av proteser med hjälp av neurala signaler.

Michael J. Black, Max Planck Institute for Intelligent Systems

Bradley F. Chmelka är professor i kemiteknik vid University of California, Santa Barbara (UCSB), CA, USA. Han är en framstående forskare inom materialkemi och har varit starkt bidragande till utvecklingen av de så kallade ordnade mesoporösa materialen (porösa material som har porer med en diameter av 2–50 miljarddels meter). Chmelka studerar huvudsakligen samband mellan olika materials egenskaper och funktioner på makroskopisk nivå med deras molekylära struktur och dynamik. Hans främsta resultat på detta område handlar om syntes och karakterisering av vissa kompositer och mesoporösa material för användning inom katalys, separation och elektrooptik. Ett annat område där Chmelka gjort stora forskningsinsatser är inom utveckling och användning av fastfas-NMR (kärnmagnetisk resonans), med huvudinriktning mot kiselbaserade material. Han använder tekniken för att studera självassociation och kristallisation hos molekyler liksom för att följa adsorptions- och transportförlopp.

Bradley F. Chmelka, University of California