Fyra nya ledamöter invalda i november

Vid den ordinarie sammankomsten den 28 november valdes Ulf Söderlund, Lunds universitet, Vivi Vajda, Naturhistoriska riksmuseet och Larry Mayer, University of New Hampshire, in som ledamöter i klassen för geovetenskaper. Christer Nordlund, Umeå universitet, valdes in i klassen för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap.

Svenska ledamöter

Klassen för geovetenskaper

Ulf Söderlund. Foto: Sylvain Richoz

Ulf Söderlund är professor och ämnesansvarig för berggrundsgeologi vid Lunds universitet. Söderlunds forskning handlar om att utveckla och förbättra tekniker för åldersbestämning av magmatiska bergarter tillhörande så kallade ”large igneous provinces” (LIPs) genom analys av uran- och blyisotoper i mineralet baddeleyit. LIPs representerar gigantiska vulkanutbrott som under Jordens historia har initierat uppsprickning av superkontinenter och som dessutom kan korreleras med klimatologiska förändringar och globala massutdöenden.

Genom exakt åldersdatering av dessa magmatiska bergarter, kompletterade med paleomagnetiska undersökningar, kan vi finna svar på hur dagens landmassor en gång var arrangerade i superkontinenter. Denna forskning bedriver Söderlund i ett internationellt samarbetsprojekt med forskare från bl. a. Kanada, USA, Sydafrika, Marocko, Ryssland och Indien.

Ulf Söderlund, Lunds universitet

Vivi Vajda

Vivi Vajda är professor i paleontologi och chef vid Enheten för paleobiologi, Naturhistoriska riksmuseet. Under hennes ansvar ligger de strategiska besluten angående forskning och skötseln av samlingarna vid enheten.

Vajda forskar inom paleobiologi och använder bland annat pollenanalys för att studera vegetationsförändringar i samband med avgörande händelser i jordens historia. Massutdöenden vid slutet av tidsperioden perm (för 250 miljoner år sedan) och slutet av krita (för 66 miljoner år sedan) är händelser som forskningen fokuserar på. Hennes upptäckter har lett till nya insikter om hur den terrestriska biosfären påverkas av katastrofala händelser, och de fungerar som modell för hur andra perioder av massutdöenden kan analyseras. Pågående nya forskningsprojekt omfattar analyser av biomarkörer, organiska molekyler, i fossiliserade växtceller i samarbete med forskare vid MAX IV. Resultaten bidrar till kunskapen om växters evolution och släktskap. En viktig aspekt av Vajdas forskning är kommunikation av forskningsresultat till allmänheten både genom internationella organ som Unesco men även lokalt via populärvetenskapliga initiativ.

Vivi Vajda, Naturhistoriska riksmuseet

Klassen för humaniora och framstående förtjänst om vetenskap

Christer Nordlund. Foto: Mattias Pettersson

Christer Nordlund är professor i idéhistoria med inriktning mot miljö- och vetenskapshistoria vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Hans forskning handlar om vetenskaps-, teknik-, medicin- och miljöhistoria, från 1800-talet och framåt, och med sin forskning och undervisning vill han bidra till förståelsen av hur kunskap produceras, motiveras, kommuniceras, värderas och används. Vid humanistiska fakulteten leder han området vetenskaps-, teknik- och miljöstudier och inom detta område har han bland annat arbetat med ett projekt om hormonläkemedel och två forskningsprogram om alternativa drivmedel respektive skog och skogsbruk. För närvarande leder Nordlund ett projekt med syftet att initiera och utveckla humanistisk och filosofisk forskning om den nya gentekniken CRISPR/Cas9. Nordlund ingår i Centrum för vetenskapshistorias rådgivande nämnd vid Akademien och har tidigare varit ledamot av Sveriges unga akademi.

Christer Nordlund, Umeå universitet

Utländska ledamöter

Klassen för geovetenskaper

Larry Mayer. Foto: John Farrell

Larry Mayer är professor och ledare för the School of Marine Science and Ocean Engineering och The Center for Coastal and Ocean Mapping vid University of New Hampshire. Mayers forskning handlar om marin geofysik, med hjälp av akustiska metoder kartlägger han bland annat världshavens vattenmassor, havsbottnars topografi och geologiska sammansättningar.  1999 startade Mayer Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic center vid University of New Hampshire. Centret är idag ett av de världsledande och fungerar som expertinstans i USA vid frågor om till exempel havsbotten kartering, oljeutsläpp eller sökande efter “svarta lådor”. På senare år har Mayer arbetat för att med hjälp av avancerad 3D-teknik kunna ge detaljerade bilder av tidigare outforskade havsbottnar och han deltar i ett internationellt projekt för att kartlägga alla världens havsbottnar.  

Larry Mayer, University of New Hampshire