Nya ledamöter invalda i Akademiens klasser för samhällsvetenskaper och matematik

Vid den ordinarie sammankomsten den 12 februari valdes Eva Mörk, Uppsala universitet samt John Hassler och Carina Mood, båda vid Stockholms universitet, in som ledamöter i Akademiens klass för samhällsvetenskaper. Sun-Yung Alice Chang, Princeton University och Andrei Okounkov, Columbia University, valdes in som ledamöter i klassen för matematik.

Klassen för samhällsvetenskaper

Svenska ledamöter

Eva Mörk. Foto: Herve Nicoloff

Eva Mörk är professor i nationalekonomi, särskilt offentlig ekonomi, vid Uppsala universitet. Hon har en omfattande produktion bakom sig inom både offentlig och politisk ekonomi samt arbetsmarknadsekonomi. I sin nuvarande forskning studerar hon sambandet mellan hälsa, socioekonomisk bakgrund och social rörlighet. Det handlar till exempel om i vilken utsträckning dålig hälsa under barndomen inverkar på studieresultat och arbetsmarknadsutfall i vuxen ålder. Men Eva Mörk har en mycket stor spännvidd. Ett exempel på det är att hon även publicerat sig i American Political Science Review, den topprankade tidskriften i statsvetenskap. I artikeln undersöker hon (tillsammans med Matz Dahlberg) om det finns evidens som tyder på att politiker fördelar budgetmedel utifrån valtaktiska hänsyn. Hon har tidigare varit ämnessakkunnig vid Finansdepartementet och var med och skrev slutbetänkandet till 2011 års Långtidsutredning. Utredningens syfte var att studera vilka möjligheter det finns att skapa en arbetsmarknad som i större utsträckning än i dag karaktäriseras av en låg arbetslöshet och goda incitament för både arbetsgivare och arbetstagare. Eva Mörk har varit medlem av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne sedan 2011, till en början som adjungerad, numera som ordinarie.

Eva Mörk, Uppsala universitet

 

John Hassler. Foto: Henrik Hellström

John Hassler är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar på hur ekonomi och klimat påverkar varandra i ett globalt och långsiktigt perspektiv. Just nu är John Hassler en del av ett forskningsprojekt som analyserar samspelet mellan klimatförändringar och ekonomi. Målet med projektet är att ta fram integrerade beräkningsmodeller som bland annat kan användas för att beräkna hur olika politiska åtgärder (t.ex. skatt på fossila bränslen) påverkar ekonomi och klimat. 2014 publicerade John Hassler tillsammans med bland andra Per Krusell uppsatsen Optimal taxes on fossil fuel in general equlibrium som konstruerade en modell som bildat grund för en ny klass av integrerade beräkningsmodeller. Dessa är mer transparenta än tidigare modeller och bygger på en direkt beskrivning av marknadsekonomins funktionssätt. John Hasslers tidigare arbeten inom nationalekonomi har bland annat undersökt olika faktorer som påverkar en välfärdsstats uppgång och fall och hur social rörlighet samspelar med ekonomisk tillväxt i en ömsesidigt självförstärkande process. John Hassler var ledamot av Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2009–2018 och är återinvald från 2020.

John Hassler, Stockholms universitet

 

Carina Mood. Foto: Sara Moritz

Carina Mood är professor i sociologi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och affilierad till Institutet för framtidsstudier. Hennes forskningsområden är framför allt levnadsnivå, integration och ojämlikhet. Hon har bland annat studerat sambandet mellan föräldrars och barns socioekonomiska resurser, samt barns och ungas levnadsvillkor och välfärd i bred bemärkelse. Hon är för närvarande en av de ansvariga för Levnadsnivåundersökningen 2020. Det är ett av Sveriges största samhällsvetenskapliga projekt där man sedan 1968 genomfört intervjuer med ett urval av den vuxna, svenska, befolkningen vid sex olika tillfällen. Hon leder också andra projekt, till exempel Sammanhängande ojämlikheter (finansierat av Forte), som studerar ojämlikhet i Sverige i ett mångdimensionellt perspektiv, och IntegrateYouth (NordForsk), ett internationellt projekt som studerar ungdomars integration i flera europeiska länder. Carina är sedan 2016 ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och ordförande i deras beredningsgrupp för sociologi, psykologi och pedagogik.

Carina Mood, Stockholms universitet

 

Klassen för matematik

Utländska ledamöter

Sun-Yung Alice Chang. Foto: Nick Donnoli

Sun-Yung Alice Chang är Eugene Higgins Professor of Mathematics vid Princeton University. Hon disputerade på ett arbete om begränsade analytiska funktioner och har under hela sin karriär specialiserat sig inom olika delar av matematisk analys, som harmonisk analys, partiella differentialekvationer och särskilt deras tillämpningar inom differentialgeometri. Chang har arbetat med studiet av icke-linjära partiella differentialekvationer och problem inom isospektral geometri samt differentialekvationer i relation till geometri och topologi. På senare år har Changs forskning särskilt fokuserat på geometriska partiella differentialekvationer inom ”konform geometri”. Där studerar hon konforma invarianter av högre ordning för att förstå konforma strukturer hos mångfalder.

Sun-Yung Alice Chang, Princeton University

 

Andrei Okounkov. Foto: Mikhail Dimitriev

Andrei Okounkov är Samuel Eilenberg Professor of Mathematics vid Columbia University. Han arbetar inom området representationsteori, som handlar om hur grupper och andra algebraiska strukturer kan realiseras konkret som linjära avbildningar. Hans intresse rör sig inom ett brett område inom matematiken och han har nått viktiga resultat genom att kombinera idéer från olika områden, från representationsteorin till dess tillämpningar på algebraisk geometri, sannolikhetsteori, matematisk fysik och integrerbara system. Okounkov har också arbetat med representationsteorin för oändliga symmetriska grupper, statistik över plana partitioner, kvantkohomologi med mera. Tillsammans med kollegor har han formulerat välkända förmodanden om relationen mellan Gromov-Witten och Donaldson-Thomas invarianter för trefalder. Okounkov tog emot Fieldsmedaljen 2006.

Andrei Okounkov, Columbia University