KVA-forskare får fem miljoner i anslag av Ragnar Söderbergs stiftelse

En forskargrupp vid Kungl. Vetenskapsakademien får ett projektanslag på fem miljoner av Ragnar Söderbergs stiftelse. I gruppen ingår Johan Gars från akademiprogrammet Global Economic and Dynamics (GEDB) samt Gustav Engström och Chandra Kiran från Beijerinstitutet. Projektet syftar till att studera hur biofysiska processer interagerar med samhällsekonomin.

Tre forskare vid Beijerinstitutet, Kungl. Vetenskapsakademien står bakom ett av årets beviljade Ragnar Söderberg-projekt i ekonomi. Gustav Engström, Johan Gars och Chandra Kiran får fem miljoner kronor i anslag för att undersöka kopplingen mellan makroekonomi och biofysiska processer. Ett mål är att studera vilken betydelse denna koppling har för användningen av ekonomiska styrmedel i samband med globala miljöproblem.

Förutom denna forskargrupp beviljar Ragnar Söderbergs stiftelse fem miljoner vardera till ytterligare tre projektgrupper vid Uppsala universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Lunds universitet.

– De fyra forskargrupper som i år får anslag har alla verkligen visat på hur ett ökat mervärde uppstår genom ett nära gemensamt arbete. Det tvärvetenskapliga anslaget är också markant i alla grupper, säger Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse.

2015 är andra året som Ragnar Söderbergs stiftelse, genom en allmän utlysning, beviljar anslag till projekt i ekonomiska vetenskaper. 

Om forskningsprojektet

Globala biofysiska processer i klimat-ekonomi-modellering: implikationer för ekonomiska styrmedel
Forskningsprojektet syftar till att studera kopplingen mellan makroekonomin och de biofysiska processerna som på global nivå reglerar livsmiljön på jorden. Under det senaste århundradet har omfattningen av mänsklig aktivitet ökat mycket kraftigt och med den följer påverkan på flertalet globala biofysiska processer.

Ett övergripande perspektiv är viktigt eftersom många sektorer av den globala makroekonomin både påverkas av och påverkar flera av de biofysiska processerna. Tydliga exempel på sådana sektorer är matproduktion och energi.

Forskarna vill skapa en övergripande bild av hur de olika biofysiska processerna hänger samman och interagerar med samhällsekonomin i stort. 

– Vi är väldigt tacksamma för det här anslaget som ger oss möjlighet att undersöka hur de här processerna hänger samman, säger Gustav Engström. Dagens styrmedel är ofta snävt inriktade på ett visst problem och kan därför få oväntade följder inom andra sektorer. Vi hoppas att vår forskning i förlängningen kan bidra till att förbättra användningen av ekonomiska styrmedel som hanterar olika globala miljöproblem på samma gång, däribland klimatförändringar.