Jörgen W. Weibull får det Söderbergska Priset 1999

Kungl. Vetenskapsakademien har utsett Jörgen W. Weibull till mottagare av det Söderbergska priset 1999. Priset uppgår till 500 000 kronor.

Jörgen Weibull har gjort viktiga insatser inom spelteorin, där han framför allt blivit internationellt känd för sin forskning rörande evolutionära spel. Sådana spel beskriver i matematisk form hur aktörer gradvis anpassar sitt beteende i strategiska situationer till tidigare erfarenheter: tillämpningarna sträcker sig från ekonomi till biologi. Weibulls Evolutionary Game Theory från 1995 är en ledande bok inom detta livaktiga forskningsområde.

Internationellt uppmärksammade är också Weibulls bidrag inom ”politisk ekonomi”, det forskningsområde i gränslandet mellan ekonomi och statsvetenskap som bland annat studerar drivkrafterna bakom den ekonomiska politiken. I samarbete med Assar Lindbeck har Weibull till exempel visat hur partier som tävlar om väljarnas gunst kommer att utforma offentliga transfereringsprogram.

Weibull är född 1948 och disputerade i tillämpad matematik vid KTH år 1978. Han fick sin första professur i nationalekonomi år 1989 och tillträdde sex år senare sin nuvarande professur vid Handelshögskolan i Stockholm.

Priset utdelas på Kungl. Vetenskapsakademien den 20 januari 2000. Prissumman på 500.000 kr har ställts till förfogande av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser.