Fysiker och fonetiker invalda i akademien

Vid den ordinarie sammankomsten 19 januari valdes Eva Olsson,professor i experimentell fysik vid Chalmers tekniska högskola, Francisco Lacerda, professor i fonetik vid Stockholms universitet, David Haviland, professor i nanostrukturfysik vid Kungl. Tekniska högskolan och Jon Magne Leinaas, professor i teoretisk fysik vid Universitetet i Oslo in i akademien.

Svenska ledamöter

Klassen för fysik

Eva Olsson är professor i experimentell fysik med inriktning på analytisk materialfysik vid institutionen Teknisk fysik, Chalmers tekniska högskola. Olssons forskning omfattar studier av hårda och mjuka funktionella material med syfte att förstå sambanden mellan atomär struktur och egenskaper. Strukturen karakteriseras främst med analytisk elektronmikroskopi, där upplösningen är så hög (bättre än en tiondel av en miljondels millimeter) att man kan studera enskilda atomer med både avbildning och spektroskopi. Genom instrumentutveckling är det dessutom möjligt att mäta, observera och manipulera på både nanoskala och bland individuella atomer. Informationen är viktig för optimeringen av dagens material, men också för en grundläggande förståelse som möjliggör utvecklingen av teoretiska modeller där framtidens material tar sin form och skräddarsys genom beräkningar och simuleringar. Forskningen utförs oftast i nära samarbete med andra forskargrupper som till exempel syntetiserar material, växer tunna filmer, gör beräkningar och karakteriserar olika egenskaper.

Klassen för humaniora och för framstående förtjänst om vetenskap

Francisco Lacerda är professor i fonetik med inriktning på spädbarnets språkvärld vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Hans forskning handlar om den tidiga talspråksutvecklingen och hur den påverkas av samspelet mellan barnet och människorna i dess närhet. Målet är att skapa matematiska modeller av barnets talspråksutveckling för att kunna tydliggöra, förutse och utvärdera betydelsen av olika biologiska faktorer och samspelsfaktorer. Vid institutionens laboratorium pågår många projekt med det övergripande syftet att med hjälp av experimentella metoder studera hur människan tillägnar sig det talade språket. Eftersom frågeställningarna har beröringspunkter med biologi, lingvistik och kognitiva vetenskaper har många multidisciplinära internationella samarbeten etablerats. 

Utländska ledamöter

Klassen för fysik

David Haviland är professor i nanostrukturfysik vid Institutionen för tillämpad fysik, Kungl. Tekniska högskolan. Hans forskningsintressen inkluderar bland annat kvantmekaniska egenskaper hos elektroniska kretsar, det vill säga en sorts elektronik som fungerar vid den absoluta tillåtna gränsen för Heisenbergs osäkerhetsprincip.  Målet är både att få en ökad förståelse av kvantfysik, men också att kunna tillämpa kvantfysikens mystiska egenskaper till något nytt, till exempel en supersnabb beräkning, eller en signalförstärkare utan brus.  Haviland intresserar sig för ickelinjära fenomen i flera olika fysiska system, och har nyligen utvecklat en dynamisk metod för att mäta ytterst små krafter och avbilda ytor med atomkraftsmikroskop.  Inom den experimentella fysiken arbetar Haviland främst med elektronisk mätteknik, lågtemperaturfysik, samt med tillverkning ock avbildning av nanostrukturer, inklusive anpassning av nanofabrikationsteknologi för tillämpningar inom cellbiologi.

Jon Magne Leinaas är professor i teoretisk fysik vid Fysisk Institutt, Universitetet i Oslo. Leinaas tillhör den exklusiva grupp av forskare som gett ett grundläggande bidrag till kvantmekaniken, en övergripande teori inom den moderna fysiken som beskriver materiens och energins beteende i mikrokosmos. Hans forskning omfattar många områden inom den teoretiska och matematiska fysiken. Ett känt exempel är upptäckten av anyoner, kvasipartiklar som bildas i tvådimensionell elektrongas i starka magnetfält, tillsammans med den norske fysikern Jan Myrheim. Under de senaste åren har många av hans arbeten varit inom kvantinformation och den kondenserade materiens fysik.