EU måste minska utsläppen från vägtransporterna

Det är osannolikt att EU kommer att kunna uppfylla målen i Parisavtalet utan att skyndsamt fasa ut fossila bränslen, generera mer koldioxidfri elektricitet och minska konsumenternas efterfrågan på överdimensionerade fordon.

Omslagsbild från EASAC:s rapport.

I en ny rapport om transporter och utsläpp av växthusgaser av European Academies Science Advisory Council, EASAC, ett gemensamt organ för de nationella vetenskapsakademierna inom EU samt i Norge och Schweiz, finner man att ”det är osannolikt att nuvarande EU-politik tillräckligt snabbt kommer att kunna leverera de utsläppsminskningar som krävs för att begränsa uppvärmningen av klimatet till mindre än 2 grader”. Åtgärder måste snarast sättas in för att minska utsläppen av växthusgaser från transporter, eftersom de utgör 24 procent av alla utsläpp av växthusgaser från EU. Av dessa 24 procent dominerar vägtransporterna, som står för nästan tre fjärdedelar av totalen.

– Vi är inte på väg att uppfylla målen i Parisavtalet. Vi är emellertid optimistiska att den nuvarande svåra situationen kan vändas till något positivt om politiska beslutsfattare ser till att snabbt få samordnade åtgärder för att förbättra situationen på plats. EASAC:s rapport uppmanar politiska beslutsfattare att begränsa efterfrågan på ineffektiva passagerar- och godstransporter samt överdimensionerade fordon och flygresor, att främja hälsosamma promenader och cykling i stadsområden, fasa ut fossila bränslen och producera mer koldioxidfri elektricitet, stimulera användningen av fordon och bränslen med låga utsläpp, och investera i energiinfrastruktur och kollektivtrafik med hög kvalitet, säger Dr William Gillett, ansvarig för energifrågor vid EASAC.

De viktigaste förändringarna som beslutsfattare måste göra är: 

1. Få fler att välja kollektivtrafik (tåg, bussar och spårvagnar, etc.) istället för den egna bilen.

2. Få bort fler transporter från vägarna och istället använda järnvägs- eller fartygstransporter.

3. Införa regleringar under en övergångsperiod för att minska konsumenternas efterfrågan på överdimensionerade fordon och motorer. Detta gäller även laddhybridfordonens förbränningsmotorer.

4. Minska utsläppen från alla passagerarfordon och lättare lastbilar de närmaste tio till femton åren, en helt avgörande omställningsperiod.

5. Öka andelen el- och hybridbilar för passagerartransporter på marknaden så fort som möjligt.

6. Öka andelen koldioxidfri elenergi så fort som möjligt.

7. Ändra utformningen och regleringen av elmarknaden och tariffer som gäller för elfordon så att kostnaderna minimeras för konsumenterna.

8. Förenkla riktlinjer för användningen av biobränsle, biogas, naturgas och metan för transport.

9. Öka resurserna för utveckling av teknologier för att tillverka syntetiska bränslen.

10. Öka investeringstakten i informations- och kommunikationsteknologier samt autonoma fordon.

11. Stärka förberedelserna för att få ner utsläppen på längre sikt genom överenskommelser för att investera i tvärvetenskaplig forskning, innovationer, jobb och kompetens.

12. Stödja bilindustrins omställning genom att etablera batteritillverkning med låga koldioxidavtryck inom EU. Detta skulle ge EU-tillverkade batterier en viktig konkurrensfördel på framtida globala marknader.

FAKTA/Om European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)

EASAC utgörs av vetenskapsakademierna i EU:s medlemsländer samt Norge och Schweiz. Dess syfte är att fungera som rådgivande organ för EU:s beslutsfattare. EASAC ger en möjlighet för den samlade rösten från den europeiska vetenskapen att höras. Genom EASAC arbetar akademierna tillsammans för att ge oberoende och faktabaserade råd om de vetenskapliga aspekterna av europeisk politik till dem som fattar beslut om eller påverkar denna inom de europeiska institutionerna.

Läs rapporten i sin helhet på EASAC:s webbplats:
Decarbonisation of transport: options and challenges

Kontakt:

Harry Frank, 
ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Vetenskapsakademiens energiutskott, en av deltagarna i framtagandet av EASAC:s rapport
harry@kva.se
076-769 45 95

Göran Andersson,
professor emeritus, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och Vetenskapsakademiens energiutskott
andersson@eeh.ee.ethz.ch
079-337 15 44

Eva Nevelius
Pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63