Ekonomipriset 2008

Årets pristagare belönas för sin forskning om utrikeshandel och ekonomisk geografi. Han har visat hur stordriftsfördelar påverkar handelsmönster och lokalisering av ekonomisk verksamhet.

Ekonomipriset 2008
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2008 till

Paul Krugman
Princeton University, NJ, USA

”för hans analys av handelsmönster och lokalisering av ekonomisk verksamhet”

INTERNATIONELL HANDEL OCH EKONOMISK GEOGRAFI

Frågor om handelsmönster och lokalisering har alltid stått i centrum för den ekonomiska debatten. Vilka blir effekterna av frihandel och globalisering? Vad är det för krafter som driver fram urbanisering världen över? Paul Krugman har utarbetat en ny teori för dessa frågor. Härigenom har han förenat de tidigare åtskilda forskningsfälten utrikeshandel och ekonomisk geografi.

Krugmans ansats utgår från att många varor och tjänster produceras billigare i långa serier, allmänt känt som stordriftsfördelar. Samtidigt efterfrågar konsumenterna ett varierat utbud av varor. Följden blir att småskalig prod­uktion för en lokal marknad ersätts av storskalig produktion för en världsmarknad, där företag med likartade produkter konkurrerar med varandra.

Den traditionella handelsteorin bygger på att länder är olika och förklarar varför vissa länder exporterar jordbruksprodukter medan andra exporterar industrivaror. Den nya teorin förklarar varför världshandeln i själva verket domineras av länder med likartade förutsättningar som handlar med likartade produkter – exempelvis att ett land som Sverige både exporterar och importerar bilar. Sådan handel möjliggör specialisering och ökad stordrift med lägre priser och ett rikare varusortiment som följd.

Stordriftsfördelar i kombination med sänkta kost­nader för transporter är också en av förklaringarna till varför en allt större andel av befolkningen bor i städer liksom varför likartad verksamhet koncentreras till samma platser. Sänkta transportkostnader kan utlösa en självförstärkande process där en växande stadsbefolkning leder till mer stordrift, högre reallöner och ett mer varierat utbud av varor. Därigenom stimuleras ytterligare inflyttning till städerna. Krugmans teorier har visat att resultatet av dessa processer kan bli att regioner delas upp i ett högutvecklat urbaniserat centrum och en mindre utvecklad ”periferi”.

Paul Krugman, amerikansk medborgare. Född 1953 (55 år) i New York, NY, USA. F.D. 1977 vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. Professor of Economics and International Affairs vid Princeton University, NJ, USA, sedan år 2000.

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Nobelpriset® är av Nobelstiftelsen registrerat varumärke.

Dokument

Populärvetenskaplig information

Scientific Background