Ekonomipriset 2007

Ekonomipriset 2007 tilldelas Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin och Roger B. Myerson för att de har lagt grunden till teorin för allokeringsmekanismer. Den har bl.a. hjälpt ekonomer att identifiera effektiva marknadsformer, regleringar och röstningsprocedurer

Ekonomipriset 2007
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2007 gemensamt till

Leonid Hurwicz
University of Minnesota, MN, USA,

Eric S. Maskin
Institute for Advanced Study, NJ, USA, och

Roger B. Myerson
University of Chicago, IL, USA

”för att ha lagt grunden till teorin för allokeringsmekanismer”.

Utformningen av ekonomiska institutioner
Adam Smiths klassiska metafor ”den osynliga handen” syftar på hur marknaden under idealiska förhållanden leder till en effektiv användning och fördelning av knappa resurser. Men i praktiken är förhållandena vanligen inte idealiska; till exempel är konkurrensen inte helt fri, konsumenter är ofullständigt informerade och produktion och konsumtion kan ha positiva eller negativa effekter för andra människor eller för miljön. Dessutom sker många transaktioner inte på öppna marknader utan inom företag, i förhandlingar mellan individer eller intresseorganisationer och under en mängd andra institutionella förhållanden. Hur väl fungerar olika sådana institutioner, eller allokeringsmekanismer? Vilken är den optimala mekanismen för att uppnå ett visst mål, såsom samhällelig välfärd eller privatekonomisk vinst? Är statliga regleringar befogade och, om så är fallet, hur utformas de bäst?

Dessa frågor är svåra, bland annat därför att information om människors preferenser och tillgänglig produktionsteknologi vanligen är utspridd bland många aktörer, som kan använda sin privata information för att främja egna intressen. Teorin för allokeringsmekanismer, initierad av Leonid Hurwicz och senare utvecklad av Eric Maskin och Roger Myerson, har fördjupat vår förståelse av hur optimala mekanismer bör utformas med hänsyn till individers incitament och privata information. Teorin tillåter oss att särskilja situationer där marknader fungerar väl från sådana där de inte gör det. Den har hjälpt ekonomer att identifiera effektiva marknadsformer, regleringar och röstnings­procedurer. Teorin för allokeringsmekanismer spelar idag en central roll inom många områden av nationalekonomin och inom delar av statsvetenskapen.
_______________________

Leonid Hurwicz, amerikansk medborgare. Född 1917 (90 år) i Moskva, Ryssland. Regents Professor Emeritus of Economics vid University of Minnesota, Minneapolis, MN, USA.

Eric S. Maskin, amerikansk medborgare. Född 1950 (56 år) i New York City, NY, USA. F.D. i tillämpad matematik, 1976, vid Harvard University, Cambridge, MA, USA. Albert O. Hirschman Professor of Social Science vid Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, USA, sedan 2000.

Roger B. Myerson, amerikansk medborgare. Född 1951 (56 år) i Boston, MA, USA. F.D. i tillämpad matematik, 1976, vid Harvard University, Cambridge, MA, USA. Glen A. Lloyd Distinguished Service Professor vid University of Chicago, IL, USA, sedan 2007.

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskap­erna och stärka deras inflytande i samhället. Av hävd tar akademien särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik.

Nobelpriset® samt Nobelmedaljen® är av Nobelstiftelsen registrerade varumärken.

Dokument

Populärvetenskaplig information

Scientific Background