Ekonomipriset 2005

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går i år till Robert Aumann och Thomas Schelling. Genom att tillämpa och utveckla spelteorin har de ökat vår förståelse för både konflikt och samarbete.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2005 gemensamt till

Robert J. Aumann, Center for Rationality, Hebrew University of Jerusalem, Israel och
Thomas C. Schelling, Department of Economics and School of Public Policy, University of Maryland, College Park, MD, USA

”för att genom spelteoretisk analys ha fördjupat vår förståelse av konflikt och samarbete”.

Spelteoretisk analys av konflikt och samarbete

Varför lyckas vissa grupper av individer, organisationer och nationer finna former för fredlig samverkan medan andra plågas av konflikter? Tack vare Robert Aumanns och Thomas Schellings arbeten har spelteori – eller interaktiv beslutsteori – blivit den dominerande metoden att analysera denna urgamla fråga.

Thomas Schelling
Med utgångspunkt i kapprustningen under det sena 1950-talet lanserade Thomas Schelling i boken The Strategy of Conflict sin vision av spelteori som en gemensam begreppsram för samhällsvetenskaperna. Schelling visade hur en part i en konflikt kan stärka sin position genom att beskära sina handlingsmöjligheter, hur förmågan till motanfall kan vara viktigare än förmågan att stå emot en attack, och hur osäker vedergällning kan vara mer effektiv än ett säkert motanfall. Dessa insikter har visat sig högst relevanta för att förstå hur konflikter kan lösas och hur krig kan undvikas.

Schellings forskning har stimulerat spelteorins utveckling och utvidgat dess användningsområde inom samhällsvetenskapen. Hans analys av strategisk självbindning har använts för att belysa en rad företeelser, alltifrån företags konkurrensstrategier till delegering av beslutsmakt.

Robert Aumann
Samarbete kan vara lättare att upprätthålla om parterna har en långsiktig relation än om de bara interagerar vid ett enstaka tillfälle. Det kan därför ofta vara missvisande att begränsa analysen till kortsiktiga spel. Robert Aumann var den förste att genomföra en fullständig formell analys av oändligt upprepade spel. Därigenom kunde han identifiera vilka samarbetsmönster som är långsiktigt hållbara.

Teorin för upprepade spel hjälper oss att förstå förutsättningarna för samarbete; varför samarbete är svårare när parterna är många, när de interagerar sällan, när det är risk att interaktionen kommer att upphöra, när aktörerna har kort tidshorisont eller när de har svårt att observera varandras handlingar. Insikter i dessa frågor har lett till en bättre förståelse av ekonomiska konflikter som priskonkurrens och handelskrig liksom varför vissa samhällen lyckas bättre än andra att hushålla med gemensamma resurser, såsom betesmarker eller bevattningssystem. Med hjälp av teorin för upprepade spel har även många institutioners roll kunnat belysas, alltifrån skrån och organiserad brottslighet till löneförhandlingar och internationella handelsavtal.

  • Robert J. Aumann, född 1930 (75 år) i Frankfurt, Tyskland (israelisk samt amerikansk medborgare). PhD i matematik 1955 vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA. Professor vid Center for Rationality, Hebrew University of Jerusalem, Israel.
  • Thomas C. Schelling, född 1921 (84 år) i Oakland, CA, USA (amerikansk medborgare). PhD i ekonomi 1951 vid Harvard University, Cambridge, MA, USA. Distinguished Professor emeritus vid Department of Economics and School of Public Policy, University of Maryland, College Park, MD, USA samt Lucius N. Littauer Professor emeritus i politisk ekonomi vid Harvard University.

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna

Dokument

Populärvetenskaplig information

Advanced Information