Ekonomipriset 2002

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för år 2002 delas mellan Daniel Kahneman, Princeton University, USA, ”för att ha infört insikter från psykologisk forskning i ekonomisk vetenskap, särskilt beträffande bedömningar och beslut under osäkerhet” och Vernon L. Smith, George Mason University, USA, ”för att ha gjort laboratorieexperiment till verktyg i empirisk ekonomisk analys, särskilt i studier av olika marknadsmekanismer”.

Psykologisk och experimentell ekonomi

Nationalekonomisk teoribildning har traditionellt byggt på ett antagande om en ”homo œconomicus” vars beslut styrs av egenintresse och rationalitet. Ekonomi har också traditionellt setts som en icke-experimentell vetenskap, som bygger på observationer av verkliga ekonomier snarare än kontrollerade laboratorieexperiment. Under senare år har dock allt mer forskning ägnats åt att testa och modifiera grundläggande antaganden inom ekonomisk teori; ekonomisk forskning använder också alltmer data från laboratoriet snarare än ”från fältet”. Denna nya forskning har sina rötter i två forskningsområden vilka ursprungligen var åtskilda, men numera smälter samman: kognitiva psykologers analyser av människors bedömningar och beslut samt experimentella ekonomers laborativa prövning av ekonomisk teori. Årets två pristagare är pionjärerna inom dessa områden.

Daniel Kahneman har integrerat insikter från psykologisk forskning i ekonomisk analys och därigenom lagt grunden för ett nytt forskningsområde. Kahnemans viktigaste insatser rör beslutsfattande under osäkerhet, där han visat hur människors beteende systematiskt kan avvika från den traditionella ekonomiska teorins förutsägelser. Tillsammans med den 1996 avlidne Amos Tversky har han utvecklat ett alternativ, prospect theory, som bättre svarar mot observerat beteende. Vidare har Kahneman klarlagt hur bedömningar under osäkerhet kan följa genvägar, vilka systematiskt avviker från grundläggande satser i sannolikhetsläran. Hans arbeten har inspirerat en ny generation forskare inom nationalekonomi och finansiell ekonomi, som berikat ekonomisk teori med insikter från kognitiv psykologi om mänskliga motiv.

Vernon Smith har lagt grunden för forskningsområdet experimentell ekonomi. Han har utvecklat en uppsättning metoder som kommit att bilda standard för laboratorieexperiment inom ekonomisk forskning. I egna experiment har han empiriskt påvisat betydelsen av alternativa marknadsinstitutioner; t.ex. vilket pris en säljare kan förvänta sig beroende på valet av auktionsform. Smith har också gått i bräschen för att använda laboratoriet som en ”vindtunnel”, där spelregler för nya marknader – t.ex. avreglerade elmarknader – testas i laboratoriemiljö innan de tillämpas i praktiken. Hans insatser har haft avgörande betydelse för att göra experiment till viktiga verktyg i empirisk ekonomisk analys.

  • Daniel Kahneman, född 1934 (68 år) i Tel Aviv, Israel (amerikansk och israelisk medborgare). Doktorsexamen från University of California at Berkeley 1961. Sedan 1993, Eugene Higgins Professor of Psychology och Professor of Public Affairs, Princeton University, NJ, USA. 
  • Vernon L. Smith, född 1927 (75 år) i Wichita, Kansas, USA (amerikansk medborgare). Doktorsexamen från Harvard University 1955. Sedan 2001, Professor of Economics and Law, George Mason University, VA, USA.

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna
Kontaktpersoner: Katarina Werner, informationsassistent, tel. 08-6739529, katarina@kva.se
Eva Krutmeijer, informationschef, tel. 08-6739595, 0709-846638, evak@kva.se

Dokument