EASAC vill att EU-länder ska sluta använda fossilgas

Fossilgas är inte renare än andra fossila bränslen. Att ersätta kol eller olja med fossilgas riskerar därför att bara ge en liten eller ingen minskning alls av växthuseffekten. Det påpekar EASAC, de europeiska vetenskapsakademiernas rådgivande organ, i en rapport om framtiden för gas.

Omslaget till rapporten The future of gasFör att bromsa klimatförändringarna menar European Academies´ Science Advisory Council (EASAC) att vi behöver sluta med all användning av fossila bränslen. Även användningen av fossilgas för uppvärmning av byggnader och framställning av varmvatten inom EU bör stoppas. En anledning är att stora läckage av metan sker när fossilgasen utvinns och distribueras och dessa kan få omfattande effekter på den globala uppvärmningen.

I Sverige utgör naturgas (som var det namn som fossilgas tidigare gick under) enligt Energimyndigheten endast tre procent av den totala energitillförseln. Gasen används främst av industrier i södra Sverige. Men i många andra EU-länder nyttjas fossilgas även i hög grad för att värma upp byggnader och framställa varmvatten. Det finns 65 miljoner sådana anläggningar i drift inom EU. För att ersätta gas från Ryssland har flera EU-länder på senare tid förlitat sig på flytande fossilgas från länder utanför Europa.

– Vi förstår att det är en nödvändig kompromiss som en nödåtgärd för att se till att vi har ljus, värme och fungerande industrier för stunden. Men när vi gör oss helt oberoende av Ryssland i framtiden behöver vi också fasa ut fossilgasen och öka andelen förnybar energi, säger William Gillett, ansvarig för EASAC:s energiprogram.

Vid förbränning av fossilgas frigörs inte koldioxid i samma omfattning som vid förbränning av bensin och kol. Men hanteringen av fossilgas resulterar i stället i stora utsläpp av metangas som kan ha mycket stor påverkan på den globala uppvärmningen. Detta har tidigare inte ansetts vara så problematiskt eftersom man utvärderat effekterna ur ett 100-årsperspektiv och metan bara finns kvar i atmosfären i ungefär tio år. Till skillnad från koldioxid som finns kvar tio gånger så länge.

Men eftersom klimatförändringarna sker så snabbt menar EASAC nu att vi behöver fokusera mer på den påverkan som kommer att ske de närmaste tio åren. Rimliga åtgärder är då att fasa ut fossila bränslen så snabbt som möjligt, omedelbart förbjuda ny användning av fossilgas för uppvärmning och varmvatten samt kraftigt öka produktionen av förnybar el.

– Vi kan inte diskutera bort nödvändigheten av drastiska förändringar. Klimatet kompromissar inte, säger William Gillett.

Om EASAC

EASAC utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge och Schweiz. Dess syfte är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende, granskande information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor, till exempel rörande miljö, jordbruk, energi, fiske, hälsa och livsmedel. Genom sitt nätverk av de främsta aktiva forskarna i Europa organiserar EASAC kvalificerade expertgrupper som bereder specifika frågor.

Läs mer på EASAC:s webbplats