Crafoordpriset i geovetenskaper 2014

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i geovetenskaper 2014 till Peter Molnar, University of Colorado Boulder, CO, USA

”för hans banbrytande bidrag till förståelsen av global tektonik, särskilt kontinenters deformation och bergskedjors struktur och utveckling, samt tektoniska processers inverkan på ocean-atmosfärscirkulation och klimat.”

När kontinenter krockar

Varför rör sig kontinenterna? Hur bildas bergskedjor som Himalaya och vidsträckta höjdplatåer som den i Tibet? Under det förra seklet lades bit för bit stora delar av det teoretiska pussel som klarlägger jordskorpans och mantelns dynamik. Forskarna kunde genom mätningar och beräkningar visa inte bara att oceanbotten- och kontinentjordskorpa har fundamentalt olika sammansättning, utan också varför jordklotets översta lager, som bygger upp de så kallade litosfäriska plattorna, förflyttas och deformeras.

Årets Crafoordpristagare, Peter Molnar, har med geofysiken som utgångspunkt bidragit till banbrytande kunskaper om drivkrafter till jordskorpans plattrörelser och om kontinenternas roll i den plattektoniska modellen av jordens utveckling. Genom att innovativt kombinera olika geologiska och geofysiska undersökningsmetoder med satellitmätningar och modellering har pristagaren också banat väg för en ny syn på bergskedjors bildning och deras roll i den globala tektoniken.

Peter Molnar var redan tidigt i sin karriär en pionjär i användningen av seismologi för att undersöka kopplingen mellan djupa jordbävningar och plattrörelser. Han kunde visa att den viktigaste kraften som driver plattrörelserna är den dragkraft som uppstår när oceanbottenjordskorpan sjunker ner i manteln i subduktionszoner. Därefter började Molnar att arbeta med kontinenternas tektonik, där deformationen när två kontinentplattor kolliderar inte bara koncentreras till plattornas kanter, utan sprids över vida områden. När Molnar och andra utgick från att den övre delen av jordskorpan är stel och den nedre delen plastisk, kunde de med kontinuummekanisk modellering göra avgörande upptäckter.

Pristagaren fokuserade på södra Asien där kollisionen mellan Indien och Eurasien, som började för ca 50 miljoner år sedan, är en aktiv fortfarande pågående process som bland annat orsakar frekventa och kraftiga jordbävningar i Himalaya och Tibet. Genom att kombinera tolkningar av satellitbilder med geofysiska och geologiska undersökningsmetoder, samt en rekonstruktion av plattkollisionen, kunde Molnar och hans forskarkollegor bättre förklara deformationsmönstret i denna kontinent-kontinentkollisionszon.

De kunde även påvisa den fundamentala skillnaden mellan Himalaya och vissa andra bergskedjor, som till exempel Anderna, där kollision sker mellan oceanbotten- och kontinentjordskorpa och där deformationen koncentreras till plattgränserna och ovanför subduktionszonen.

När kontinenter kolliderar med varandra blir den ena plattan vanligtvis nerpressad under den andra och deformationen kan utsträckas ett tusental kilometer från kollisionszonen. Jordskorpans tjocklek kan bli mer än fördubblad och plasticiteten i den nedre delen av jordskorpan bidrar till rörlighet både tvärs och längs med hela bergskedjan. Med detta kunde pristagaren och hans kollegor på nya sätt förklara bildningen av Himalaya, upphöjningen av den tibetanska platån och förekomsten av stora förkastningssystem vinkelrätt mot det dominerande spänningsfältet, vilka underlättar den laterala borttransporten av material från kollisionszonen.

Crafoordpristagaren, som är en aktiv forskare än idag, har tvärvetenskapligt studerat processer i jordskorpa och mantel men också processernas påverkan på klimatet. Hans bidrag till kunskapen om hur bergskedjor bildas och landområden höjs tillsammans med bevis för hur havs- och landvägar mellan kontinenter öppnas och stängs har även ökat vår förståelse för oceancirkulationen och dess påverkan på regionalt och globalt klimat. Peter Molnars forskning har också bidragit till ökad kunskap om jordbävningsrisker, vilket har stor samhällsrelevans i exempelvis de tätbefolkade områdena i södra Himalaya och i östra Tibet.

Peter Molnar, amerikansk medborgare. Fil.dr. 1970 vid Columbia University, NY, USA. Professor in Geological Sciences vid University of Colorado Boulder, CO, USA.

Prissumma: 4 miljoner svenska kronor

Prisutdelningen
hålls på Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) den 6 maj 2014 i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro.

Crafoorddagarna 5–7 maj 2014 i Stockholm och Lund

Prissymposium, måndag den 5 maj, KVA, Stockholm
Prisceremoni, tisdag den 6 maj, Beijersalen, KVA, Stockholm
Prisföreläsning, onsdag den 7 maj, Lunds universitet, Lund

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

Dokument

Pressmeddelande 2014
Populärvetenskaplig information

Kontakt

Perina Stjernlöf
Pressansvarig
08-6739544, 070-6739650
perina.stjernlof@kva.se

Sakkunniga
Georgia Destouni
Ordförande i priskommittén
08-164785, 070-4532366
georgia.destouni@natgeo.su.se

Stefan Bengtson
08-51954220
stefan.bengtson@nrm.se

Lennart Bengtsson
+49-4041173349
lennart.bengtsson@zmaw.de

Sten-Åke Elming
0920-491392, 073-0374718
sten-ake.elming@ltu.se

David Gee
018-4712380
david.gee@geo.uu.se

Martin Whitehouse
08-51955169, 070-7754062
martin.whitehouse@nrm.se

 

Mer information

Länkar
Peter Molnar, Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences
Animation: India-Asia Continental Collision
Crafoordprisets webbplats

Bok om plattektonik
Plate Tectonics. An Insider’s History of the Modern Theory of the Earth. Naomi Oreske, 2003:  Westview Press Inc. 448 pages. Kapitel 17 är skrivet av Peter Molnar: From Plate Tectonics to Continental Tectonics.

Urval av pristagarens vetenskapliga artiklar
Mantle Earthquake Mechanisms and Sinking of Lithosphere. Isacks, B; Molnar, P: Nature, 1969.

Cenozoic Tectonics of Asia – Effects of a Continental Collision. Molnar P; Tapponnier. P: Science, 1975.

Structure and tectonics of the Himalaya. Constraints and Implications of Geophysical Data. Molnar, P;  Annual Review of Earth and Planetary Science, 1984.

Mantle Dynamics, Uplift of the Tibetan Plateau, and the Indian Monsoon. Molnar, P; England. P; Martionod, J: Reviews of Geophysics, 1993.

Active Deformation of Asia: From Kinematics to Dynamics. England, P; Molnar, P: Science, 1997.

Earthquakes – Himalayan Seismic Hazard. Bilham, R; Gaur, VK: Molnar, P: Science, 2001.

Closing of the Indonesian Seaway as a Precursor to East African Aridification Around 34 Million Years Ago. Cane, A; Molnar, P: Nature, 2001.

Continuous Deformation of the Tibetan Plateau from Global Position System Data. Zhang, PZ; Shen, Z; Wang, M; Gan, WJ; Burgmann, R; Molnar, P: Geology, 2004.

Crafoordpriset webbplats