Crafoordpriset i geovetenskaper 2010

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i geovetenskaper år 2010 till Walter Munk, Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, La Jolla, CA, USA,

”för hans banbrytande forskning och grundläggande bidrag till förståelsen av oceanernas cirkulation, tidvatten och vågor samt deras roll i jordens dynamik.” 

Det är månen, så klart!

Det stora äventyret att utforska världshaven har till stora delar skett under 1900-talets andra hälft, där ny teknik och nya fjärranalysmetoder blivit ovärderliga redskap för oceanograferna.

Årets Crafoordpristagare, Walter Munk, är en person som under hela denna period rört sig i vetenskapens absoluta frontlinje, i arbetet med att förklara oceanernas cirkulation, tidvatten och vågor och deras roll i jordens dynamik. Inte minst insikten om tidvattnets betydelse, på olika skalor, är central i Munks vetenskapliga gärning. Det är månen såklart! skulle kunna vara den sammanfattande rubriken för flera av de arbeten som han nu prisbelönas för.

Walter Munk har tagit fram och utvecklat matematiska modeller inom oceanografin för allt från våg- och tidvattenprognoser och interna vågor, till vinddriven cirkulation i världshaven. Hans arbeten kring tidvatten och hur interna vågor uppträder i världshaven har fått avgörande betydelse för förståelsen av hur vattenmassor blandas på stora djup i haven.

Genom utveckling av helt nya observationsmetoder, som akustisk tomografi och metoden för att analysera fotografier av solreflektionen från havsytan, har Munk också utvidgat möjligheterna för människan att mäta och beskriva världshaven. Som ett exempel på Munks innovationskraft och vetenskapliga bredd kan nämnas att han även närmat sig biologins område genom beräkningar för hur plankton tar upp näring ur havet med hjälp av diffusiva processer, ett arbete som var före sin tid år 1952, men som hänvisats till alltmer på senare år i ekologisk modellering.

Till förståelsen av inte bara oceanernas, utan hela jordklotets dynamik, har Walter Munk också lämnat ovärderliga bidrag. Genom att ha ett geofysiskt angreppssätt kunde Walter Munk år 1960 beskriva oregelbundenheter i jordens rotation på ett, vid den tiden, helt nytt sätt. Han diskuterade polrörelse och variationer i jordens rotationshastighet på olika tidsskalor och kunde visa att det, sett över ett sekel eller mer, är tidvattnets friktion som påverkar jordens rotation mest genom en gradvis inbromsning av jordens rotationshastighet. Den därmed gradvisa förlängningen av dygnet tas numera hänsyn till vid beräkningen av koordinerad universaltid genom att man vissa år lägger till en extra sekund, en så kallad skottsekund. Som en följd av att jordens rotation bromsar in, avlägsnar sig också solen och månen från jorden. Solens avståndsökning är så gott som försumbar i jämförelse med månens. Månens avståndsökning från jorden uppgår till cirka fyra centimeter per år.

Walter Munk, amerikansk medborgare. Född 1917 (92 år) i Wien, Österrike. F.D. i oceanografi 1947 och professor i geofysik 1954, båda vid Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego, La Jolla, CA, USA. Grundare (1959) och föreståndare (1959–1982) av Cecil H. and Ida M. Green Institute of Geophysics and Planetary Physics (IGPP). 

Prissumma: 4 miljoner svenska kronor.
Prisutdelningen hålls på Kungl. Vetenskapsakademien den 11 maj 2010 i H.M. Konungens samt H.M. Drottningens närvaro.
Crafoorddagarna 2010:
Stockholm (KVA): Prissymposium i geovetenskaper den 10 maj och prisutdelning den 11 maj
Lund (Geocentrum II): Prisföreläsning den 12 maj

Kontaktpersoner:
Pressansvarig: Erik Huss, , tel. 08-6739544, 070-6739650, erik.huss@kva.se
Sakkunniga (ledamöter av priskommittén): 
Ordförande: professor Georgia Destouni, 08-164785, 070-4532366, georgia.destouni@natgeo.su.se
professor Lennart Bengtsson, +49 4041173349, lennart.bengtsson@zmaw.de
professor Leif Anderson, 031-7869005, 076-6229005, leifand@chem.gu.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.