Crafoordpriset i geovetenskaper 2006

2006 års Crafoordpris i geovetenskaper går till Wallace Broecker. Genom innovativ forskning om samspelet mellan atmosfär, hav, is och levande organismer har han starkt bidragit till att öka kunskapen om klimatförändringar och dess mekanismer.

Crafoordpriset i geovetenskaper 2006
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i geovetenskaper 2006 till

Wallace S. Broecker
Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, Palisades, NY, USA

”för hans innovativa och nydanande forskning om den globala kolcykeln i havet – atmosfären – biosfären och dess samspel med klimatet”.

 

Klimatförändringen och ”det stora oplanerade koldioxid-experimentet”

Kommer dagens ökande växthuseffekt att leda till stora klimatförändringar och hur försiktiga måste vi vara? För att kunna svara på dessa frågor är det nödvändigt att veta hur samspelet mellan atmosfär, hav, is och levande organismer fungerar. Geokemisten Wallace Broecker är den som allra mest har bidragit till kunskapen om detta komplexa samverkande system.

Hans mest banbrytande insats har varit att studera kolets kretslopp i det globala systemet. Tidigare förklarades havsvattnets sammansättning exempelvis med kemiska jämviktsprocesser. Broecker införde redan för 35 år sedan i stället en flödesmodell som bygger på ett samspel mellan land, atmosfär och hav. Han har därmed avgörande bidragit till vår förståelse för sambandet mellan atmosfärisk koldioxidhalt och havens kemi, till exempelvis mycket koldioxid som haven kan ta emot och lagra.

Pristagaren har också gjort en avgörande insats för att utveckla teorin om hur de storskaliga havsströmmarna passar in i det samverkande Jordsystemet. Han var 20–30 år före sin tid när han på 1960-talet föreslog att de snabba klimatförändringarna under den senaste istidscykeln hängde samman med förändringar i havens globala cirkulationsmönster.

Havsströmmarna fördelar värme mellan olika breddgrader och när de ändras får detta stora effekter på klimatet, både lokalt och globalt. Om till exempel det varma ytvattnet i Nordatlanten inte skulle nå lika långt norrut som i dag skulle Norden kunna få ett klimat jämförbart med Alaskas. Överfört till dagens klimatdiskussion kan paradoxalt nog en snabb, global uppvärmning med ökad nederbörd leda till ett kallare klimat runt Nordatlanten.

Broecker deltar aktivt i samhällsdebatten för att föra ut kunskap om det samverkande Jordsystemet till allmänhet, politiker och andra beslutsfattare. Han är ingen domedagsprofet men manar till försiktighet. Broecker liknar det komplexa klimatsystemet vid en sovande drake som vi inte bör väcka upp i onödan.

  • Wallace S. Broecker, född 1931 (75 år) i Chicago, amerikansk medborgare, PhD i geologi 1958 i geologi från Columbia University. Newberry Professor i  Earth and Environmental Sciences vid Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University, Palisades, NY, USA.

Prissumma: 500 000 USD
Kontaktpersoner:
– Malin Lindgren, pressansvarig, tel. 08-6739522, 0709-886004, malin@kva.se
– Fredrik All, informatör, tel. 08-6739563, 0706-739563, fredrik@kva.se
– David Gee, professor, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet, tel. 0704-250185, david.gee@geo.uu.se
– Svante Björck, professor, Lunds universitet, GeoBiosphere Science Center, tel. 046-2227882, 070-3352494, svante.bjorck@geol.lu.se
– Leif Anderson, professor, Institutionen för kemi, Göteborgs universitet, tel. 031-7722774, 0709-424311, leifand@chem.gu.se

Prisceremonin hålls i Lund den 26 april 2007 i närvaro av H.M. Drottningen.

Den 23-26 april hålls Jubileumssymposium i Lund. Crafoordpriset firar 25 år. Välkomna till en vecka fylld med vetenskap, symposier, öppna seminarier och debatter.