Crafoordpriset i biovetenskaper 2007

Crafoordpriset i biovetenskaper 2007 går till Robert Trivers. Hans nydanande idéer om evolutionen av djurs sociala beteenden ligger till grund för stora delar av sociobiologin och dess utforskning av hur samarbete och konflikt uppkommer i djurvärlden.

Crafoordpriset i biovetenskaper 2007
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i biovetenskaper 2007 till

Robert L. Trivers
Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA

”för hans fundamentala analys av social evolution, konflikt och samarbete”.

Social evolution i djurvärlden – konflikt och samarbete

I början av 1970-talet kom Robert L. Trivers med banbrytande tankar kring evolutionen av djurs sociala beteenden. Dessa ligger idag till grund för stora delar av sociobiologin, som utforskar uppkomsten av samarbete och konflikt i djurvärlden.

Ända fram till 1960-talet var tankar kring evolutionen av djurs sociala beteenden tämligen outvecklade. Darwin lanserade flera hypoteser om social evolution på sin tid, men tankarna togs inte upp av hans efterföljare. Ämnesområdet förde därför en slumrande tillvaro under ett sekel.

Årets Crafoordpristagare i biovetenskaper, Robert Trivers, tillhör den lilla grupp banbrytande forskare som började fundera kring djurs sociala beteenden och hur de kan ha uppkommit genom evolution. Mellan 1971 och 1976 lanserade han fem idéer som har betytt oerhört mycket för sociobiologins utveckling. De har inspirerat många beteendeekologer, som i stora stycken bekräftat Trivers idéer.

Det första problem han funderade kring var hur evolutionsteorin kunde förklara samarbete mellan individer som inte är släkt. Trivers kom fram till att ett sådant samarbete enbart kan utvecklas om djuren samverkar under en längre tid och om de har förmågan att känna igen varandra. Den här idén fick genast stort genomslag, och Trivers tankar har senare utvecklats av bland annat spelteoretiker.

Trivers andra arbete handlar om hur hanars och honors egenskaper påverkas av deras investering i sin avkomma. Hos en art där honan står för största delen av omsorgen, kommer hanen att utveckla egenskaper som honan gillar, till exempel färggranna ornament, attraktiv sång eller en imponerande kroppsstorlek. Om honorna inte gillar hanen har han sämre chanser att föra sina gener vidare till nästa generation.

En tredje hypotes som Trivers kom med är förklaringen till varför vissa arter ibland föder fler ungar av det ena könet. Han menade att det till exempel kunde vara fördelaktigt för en hona att föda söner när hon var i god kondition, eftersom sönerna oftast ska bli större än döttrarna och därför kräver mer energi.

Trivers förklarade också varför konflikter ofta uppstår mellan äldre ungar och deras föräldrar. Det är inte bara något som syns i tonårsfamiljer. Hans tolkning är att när ungarna är stora nog att ta hand om sig själva, tjänar föräldrarna på att spara sin omsorg till yngre eller framtida ungar. De äldre ungarna däremot kan ha fördel av föräldrarnas omsorg så länge som möjligt.

Det femte arbete som Trivers får Crafoordpriset för gäller sociala steklar: myror, bin och getingar. Han förutsade att arbetarna i ett myrsamhälle, som alltid är honor, kan förväntas satsa tre gånger mer resurser på att föda upp sina systrar än bröder. När Trivers sedan undersökte hur det förhåller sig i verkligheten pekade resultaten på att han hade rätt, vilket också senare forskning bekräftat.

Tillsammans med de tidigare Crafoordpristagarna William D. Hamilton, George C. Williams, Edward O. Wilson och John Maynard Smith har Robert Trivers alltså lagt den teoretiska grunden för forskningen kring evolution av sociala beteendemönster hos djur, ett område som idag är känt som sociobiologi och som är en del av det större området beteendeekologi.

  • Robert L. Trivers, född 1943 (63 år) i Washington DC, amerikansk medborgare. PhD i biologi 1972 vid Harvard University, Cambridge, MA, USA. Professor i antropologi och biologiska vetenskaper vid Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA.

Prissumma: 500 000 USD
Kontaktpersoner:
– Malin Lindgren, pressansvarig, tel. 08-6739522, 0709-886004, malin@kva.se
– Fredrik All, informatör, tel. 08-6739563, 0706-739563, fredrik@kva.se
– Christer Wiklund, Professor, Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, tel. 08-164053, christer.wiklund@zoologi.su.se
– Staffan Ulfstrand, Professor emeritus i zooekologi, Uppsala universitet, tel. 018-105737, staffan.ulfstrand@ebc.uu.se

Prisceremonin hålls i Lund den 26 april 2007 i närvaro av H.M. Drottningen.

Den 23-26 april hålls Jubileumssymposium i Lund. Crafoordpriset firar 25 år. Välkomna till en vecka fylld med vetenskap, symposier, öppna seminarier och debatter.