Crafoordpriset 2002: Från jordens inre till Venus och Mars

Priset tilldelades prof. Dan McKenzie, University of Cambridge, England, ”för hans grundläggande bidrag till förståelsen av litosfärens dynamik, särskilt plattektoniken, bildandet av sedimentationsbassänger och jordmantelns smältning”.

Dan McKenzie inledde sin karriär genom att bidra till utvecklandet av plattektoniken  – den samlade teorin som förklarar hur och varför kontinenterna förflyttas och hav uppstår och sluts. Senare analyserade han de djupare mekanismerna bakom jordbävningar och bidrog på så sätt till hur man kan förutsäga dessa. Han fortsatte med att revolutionera kunskapen om hur s.k. sedimentationsbassänger bildas. På senare tid har hans forskning lett till nya rön om hur planeterna Mars och Venus utvecklats.

Idén om att kontinenterna en gång suttit ihop, för att senare glida isär, lanserades för snart hundra år sedan. Teorin möttes av mycket skepsis från stora delar av vetenskapssamhället. Det var inte förrän mot slutet av sextiotalet som en verkligtkraftfull teori för plattektonik presenterades, med avgörandebidrag från McKenzie. Denna nya globala teori beskrev de litosfäriska plattorna, deras sammansättning och rörelser samt de krafter som verkar på dem. I gränsområdena mellan plattorna blir naturens krafter påtagliga; bergskedjor bildas, vulkaner får utbrott och jordbävningar skakar jordskorpan. I de inre delarna av plattorna är förhållandena betydligt lugnare och mer förutsägbara.

Under 1970-talet koncentrerade sig McKenzie på den deformation som sker i plattornas gränsområden, särskilt bildningen av bergskedjor. Hans analyser av mekanismerna bakom jordbävningar har haft avgörande betydelse för riskbedömningar i t.ex östra medelhavsområdet.

Under senare år har McKenzie samarbetat med NASA kringexpeditionerna till Venus och Mars. Där har han bidragit medanalyser av ytstrukturer och framtagandet av geofysiska bevis för deras inre struktur och sammansättning. Genom att jämföra de huvudsakliga egenskaperna hos de tre planeterna har han lyckats förklara några av de slående skillnaderna i deras ursprung och utveckling, bl.a. de djupa dalgångar som förklaras av tidigare flöden av vatten på Mars.

Mer information

Läs mer om plattektonik

Se hur kontinenterna rört sig

Se filmer som visar plattornas rörelser

Läs mer om vatten på Mars