Årets pris i kristallografi till världsledande proteinforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Gregori Aminoffs pris i kristallografi 2018 till professor Piet Gros vid Utrecht Universitet i Nederländerna ”för hans grundläggande forskning om den strukturella grunden för komplementsystemets betydelse för det medfödda immunförsvaret”. Prissumman är 100 000 kronor.

Piet Gros, Utrecht Universitet, Nederländerna. Foto: NWO.

Komplementsystemet, som är en del av vårt immunförsvar, spelar en viktig roll i kroppens försvar mot bakterier och virus. Årets pristagare har gjort genombrytande upptäckter inom detta område.

Mer är 30 olika proteiner samspelar på ett mycket intrikat kaskadliknande sätt i samband med komplementsystemets aktivering. Professor Piet Gros har lyckats framställa kristaller av många komplementsproteiner och bestämt deras tredimensionella strukturer. Han har även studerat de komplicerade proteinkomplex som dessa proteiner bildar och lyckats klarlägga deras tredimensionella strukturer.

Genom denna forskning har Piet Gros i detalj kunnat beskriva de molekylära mekanismer som leder till aktivering av komplementsystemet och som förklarar detta proteinsystems effekter på immunsystemet.

Medfödda och förvärvade defekter i komplementssystemet har under senare år visats vara orsak till många olika sjukdomstillstånd och en detaljerad kunskap om de molekylära mekanismer som ingår i komplementssystemet är därför mycket viktig.

Piet Gros forskningsinsats har potentiellt stor medicinsk betydelse och den strukturinformation som man lyckats ta fram ligger till grunden för utveckling av nya mediciner för olika autoimmuna, inflammatoriska och degenerativa sjukdomar.

Piet Gros forskargrupp har varit världsledande inom detta område och ligger bakom huvuddelen av den strukturella kunskapen inom detta viktiga och komplexa proteinsystem.

Prisutdelningen kommer att ske i samband med Kungl. Vetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst, den 13 april 2018.

Prisföreläsning ges den 12 april, vid Lunds Universitet på Universitetssjukhuset i Skåne i Malmö. Mer information om tid och plats kommer att publiceras i Vetenskapsakademiens kalendarium.

Pristagaren
Piet Gros föddes 1962. Han erhöll sin doktorsgrad 1990 vid universitet i Groningen i Nederländerna. Efter flera års postdoktorala studier vid ETH-Zürich i Schweiz och vid Yale universitetet i USA återvände han 1994 till Nederländerna och startade en forskargrupp vid universitet i Utrecht. Han är medlem i European Molecular Biology Organization och i Royal Academy i Nederländerna. Han har erhållit flera högt ansedda vetenskapliga priser inklusive ett ERC Advanced Grant och Spinozapriset.

Gregory Aminoffs pris
Kungl. Vetenskapsakademien delar varje år ut Gregori Aminoffs pris i kristallografi. Kristallografin handlar om att studera atomstrukturer i fasta material för att med stor noggrannhet kunna bestämma var i en molekyl atomerna sitter. Kristallografin används inom kemi, biologi, medicin, geologi och materialvetenskap.

Gregory Aminoffs pris är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Arbete som visar prov på elegans i närmandet av problemet skall ges visst företräde.

Priset utdelas sedan 1979 och tilldelas i första hand en individuell svensk eller utländsk forskare, och i övrigt gemensamt till forskargrupper, bestående av högst tre personer.