Medicinare invalda i Akademien

Vid ordinarie sammankomsten 11 februari valdes Anna Wedell vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, samt Diana Karpman, vid Lunds Universitet, in i akademiens klass för medicinska vetenskaper. 

Anna Wedell är professor vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet, och överläkare/verksamhetschef vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS), Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes forskning handlar om att förbättra diagnostiken vid ärftliga ämnesomsättningssjukdomar samt att utreda sjukdomsmekanismer, och hennes klinik står idag bl.a. för den riksomfattande nyföddhetsscreeningen i Sverige.

Wedell har på senare tid fokuserat sin forskning på diagnostik av hittills okända sjukdomar och har i flera internationellt uppmärksammade publikationer i vetenskapliga topptidskrifter kunnat påvisa mutationer i nya gener vid neurologiska tillstånd som då fått sin förklaring.

Anna Wedell är en världsledande forskare inom sitt område och har lyckats införa moderna genetiska metoder i klinisk vardagspraxis och sedan utvecklat nya tekniker för att identifiera nya och hittills okända sjukdomar. Med den kunskapen har hon sedan i vissa fall kunnat föreslå en framgångsrik behandling för dessa.

Anna Wedell är Wallenberg Clinical Scholar sedan 2015.

Diana Karpman är professor i pediatrik vid Lunds universitet sedan 2007. Hennes forskning  handlar om molekylära mekanismer och utveckling av nya behandlingsmöjligheter vid njursjukdomar.

En ökad kunskap om förloppet vid njurskada kan leda till nya behandlingsalternativ vid njursjukdomar. Aktivering av kroppens olika proteinsystem på celler studeras för att definiera vilka bakteriella och värdsfaktorer som leder till sjukdom.

De njursjukdomar som studeras är hemolytiskt uremiskt syndrom, trombotisk trombocytopen purpura, C3 glomerulopati, IgA nefropati och vaskulit. Dessa sjukdomar orsakas av infektioner, immunologiska eller trombotiska reaktioner.