Aminoffpriset 2012

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat att Gregori Aminoffpriset i kristallografi 2012 tilldelas Marat Yusupov och Gulnara Yusupova, Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Frankrike, och Harry F. Noller, University of California Santa Cruz, USA,

”för deras kristallografiska studier av ribosomer och dessas roll i tolkningen av livets genetiska kod” 

Kartlagd proteinmontering öppnar för skräddarsydda antibiotika

Om DNA är livets egna ritningar, så är ribosomerna dess monteringsfabrik. Ribosomer finns i varje cell och det är där instruktionerna nedtecknade i vårt DNA översätts till funktionsdugliga proteiner, byggsten för byggsten. Marat Yusupov, Gulnara Yusupova och Harry F. Noller har tilldelats 2012 års Gregori Aminoffpris i kristallografi för att de kartlagt ribosomstrukturer ned till atomnivå, något som lägger grunden för skräddarsydda antibiotika.

Ribosomerna består av långa kedjor av RNA och proteiner sammanflätade i komplicerade veckningar. De är sköra komplex av olika stora delar som endast samlas ihop när ett nytt protein ska monteras samman. Ribosomerna ändrar dessutom form hela tiden så att bara rätt byggsten, dvs. rätt aminosyra, kan fastna på proteinkedjan som håller på att byggas. Det här har man vetat sedan 1970-talet. Hur ribosomerna ser ut i detalj har däremot varit frustrerande svårt att undersöka.

Gulnara Yusupova och Marat Yusupov med flera i dåvarande Sovjetunionen lyckades kristallisera delar av ribosomerna i bakterier i slutet av 1980-talet. Det var en stor bedrift efter många års fruktlösa försök. Paret Yusupov började därefter samarbeta med Noller i USA, nestorn inom ribosomforskningen, för att få fram rena och mätbara kristaller av hela ribosomer. De lyckades år 2001.

Att ta fram strukturen hos ribosomer från celler med cellkärnor, sådana som exempelvis människor har, tog tid men flera milstolpar publicerades efterhand i tidskrifterna Nature och Science av Noller och makarna Yusupov, nu baserade i Frankrike. Det dröjde dock ända till 2010 innan makarna Yusupov kunde få fram den efterlängtade fulla kartläggningen av proteinsyntesens jättemaskineri.

Eftersom vi nu har fått detaljerad kunskap om hur bakteriers och människors ribosomstrukturer skiljer sig åt, kan vi hitta sätt att slå ut bakteriernas proteinproduktion utan att påverka den mänskliga produktionen. Det är ett viktigt första steg mot att förstå och få fram skräddarsydda läkemedel.

Priset utdelas under Kungl. Vetenskapsakademiens högtidsdag den 31 mars 2012.

Prissumma: 100 000 kronor att delas lika mellan pristagarna.

Pristagarna

Marat Yusupov, rysk och fransk medborgare. Född i 1956 i Ryssland. Filosofie doktor vid Institute of Protein Research of the Russian Academy of Sciences (Biological Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Pushchino) och Moscow State University. Research Associate Biologist vid University of California, Santa Cruz, USA. Directeur de Recherche vid Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, IGBMC, Strasbourg, Frankrike.

Gulnara Yusupova, rysk och fransk medborgare. Född i 1958 i Ryssland. Filosofie doktor vid Institute of Protein Research of the Russian Academy of Sciences (Biological Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Pushchino) och Moscow State University. Research Associate Professor vid University of California, Santa Cruz, USA. Directeur de Recherche vid Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire, IGBMC, Strasbourg, Frankrike.

Harry F. Noller, amerikansk medborgare. Född i Oakland, Kalifornien, 1939. Filosofie doktor vid University of Oregon år 1965. Noller gjorde postdoc vid Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology i Cambridge, Storbritannien, och vid Institute of Molecular Biology, University of Geneva, Schweiz. Han är föreståndare för och innehar Robert Louis Sinsheimer-professuren i molekylär biologi vid Center for Molecular Biology of RNA, University of California, Santa Cruz, USA.

Gregori Aminoffpriset i kristallografi

Aminoffpriset är avsett att belöna ett dokumenterat, individuellt bidrag inom det kristallografiska området inbegripet områden rörande dynamiken i kristallstrukturers formande och upplösning. Arbete som visar prov på elegans i närmandet av problemet skall ges visst företräde. Priset utdelas sedan 1979 och tilldelas i första hand en individuell svensk eller utländsk forskare, och i övrigt gemensamt till forskargrupper, bestående av högst tre personer.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.