Akademier varnar för oreglerad användning av traditionell kinesisk medicin

De europeiska vetenskapsakademierna, där Kungl. Vetenskapsakademien ingår, reagerar nu på att Världshälsoorganisationen (WHO) inkluderat traditionell kinesisk medicin i sin nya klassifikation av sjukdomar. Akademierna kräver att diagnoser och behandlingar ska ha visat sig vara effektiva i vetenskapliga tester.

– Även om WHO nu inkluderar ett kapitel om traditionell kinesisk medicin i den nya internationella klassifikationen av sjukdomar, innebär det inte per automatik att det är säkert att använda sådana metoder vare sig för diagnostik eller behandling, säger professor Dan Larhammar, preses av svenska Kungl. Vetenskapsakademien som även suttit som ordförande i de europeiska akademiernas expertgrupp.

EASAC (European Academies Science Advisory Council) och FEAM (Federation of European Academies of Medicine) uppmanar europeiska lagstiftare att värna de europeiska medborgarnas hälsa. I ett uttalande som görs i dag, reagerar de två organisationerna på WHO:s nya text och uppmanar till ändring av det europeiska regelverket så att samma krav på vetenskaplig evidens ställs på traditionell kinesisk medicin som på konventionella behandlingar.

– Det finns enstaka exempel på att traditionell kinesisk medicin som har genomgått noggranna prekliniska studier och rigorösa kliniska prövningar, har visat sig bidra till förbättrad hälsa. Det mest kända exemplet är behandling med artemisinin mot malaria. Det kan finnas fler metoder som kan utvecklas för diagnostik och behandling, men det betyder inte att påståenden kan accepteras okritiskt utan noggranna undersökningar, säger Dan Larhammar.

Kan förvirra patienter

– Det är möjligt att WHO inte haft för avsikt att uppmuntra till användning av traditionell kinesisk medicin. Men att inkludera det i sjukdomsklassifikationen, trots att det saknas bevis på att det faktiskt fungerar, kan ge förespråkarna marknadsmässiga fördelar inom en bransch där det finns stora ekonomiska intressen, säger professor Jos van der Meer, tidigare ordförande i EASAC och ledamot i expertgruppen.

Resultatet kan bli att patienter blir förvirrade när det gäller vilken diagnos som är den rätta och vilken behandling som är mest effektiv. En del traditionell kinesisk medicin kan ha allvarliga biverkningar och påverka andra former av behandlingar. Det finns även en risk att allvarliga sjukdomar inte behandlas effektivt och att konventionell medicinsk behandling fördröjs.

– Ingen medicinsk produkt eller behandling – vare sig den är kinesisk, europeisk, eller kommer någon annanstans ifrån – bör godkännas, registreras eller berättiga till ekonomisk ersättning, om det saknas vetenskapliga belägg, sammanfattar professor George Griffin, ordförande i FEAM och en annan av medlemmarna i expertgruppen.

FAKTA/Om European Academies’ Science Advisory Council (EASAC)
EASAC utgörs av vetenskapsakademierna (däribland svenska Kungl. Vetenskapsakademien) i EU:s medlemsländer samt Norge och Schweiz. Dess syfte är att fungera som rådgivande organ för EU:s beslutsfattare. EASAC ger en möjlighet för den samlade rösten från den europeiska vetenskapen att höras. Genom EASAC arbetar akademierna tillsammans för att ge oberoende och faktabaserade råd om de vetenskapliga aspekterna av europeisk politik till dem som fattar beslut om eller påverkar denna inom de europeiska institutionerna.
www.easac.eu

FAKTA/Om Federation of European Academies (FEAM)
FEAM är den europeiska paraplyorganisationen för nationella akademier för medicin och medicinska avdelningar vid akademier för vetenskaper. Organisationen samlar 19 nationella akademier som representerar över 5 000 forskare i Europa. FEAM: s uppdrag är att främja samarbete mellan nationella akademier för medicin och ge dem en plattform för att föra fram fakta som rör human- och djurmedicin, biomedicinsk forskning, utbildning och hälsa. Organisationen fungerar även som ett rådgivande organ till de europeiska institutionerna.
www.feam.eu

Kontakt:

Dan Larhammar
Professor i molekylär cellbiologi och Kungl. Vetenskapsakademiens preses
dan.larhammar@neuro.uu.se 070-634 92 14

Presskontakt:

Eva Nevelius
pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se, 070-878 67 63