"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Vetenskap i samhället

Ett kunskapsbaserat samhälle som prioriterar utbildning, forskning och innovation har de bästa möjligheterna att möta framtidens utmaningar. Akademien uppmärksammar viktiga samhällsfrågor och granskar dem ur ett vetenskapligt perspektiv.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien dessutom en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Nytt akademiuttalande: Behov av åtgärder för att stärka den svenska forskningens internationella ställning

Sverige har under de senaste 20 åren haft en svagare utveckling av forskning med stort internationellt genomslag än länder som Danmark, Nederländerna och Schweiz, och antalet unga forskare som publicerar artiklar på denna höga nivå är klart lägre i Sverige än i dessa jämförelseländer. I uttalandet Behov av åtgärder för att stärka den svenska forskningens internationella ställning identifieras hur svensk forskning skiljer sig från de mera framstående forskningsnationerna i fyra punkter. Akademien anser att det är hög tid att kraftfulla åtgärder vidtas för att vända utvecklingen om Sverige ska förbli en forskningsnation i den högsta divisionen och man efterlyser ett åtgärdsprogram i sex punkter för att stärka kvalitén i svensk forskning.

Läs hela uttalandet (pdf)

Uttalandet bygger på akademirapporten Fostering breakthrough research: A comparative study, författad av Gunnar Öquist och Mats Benner, publicerad i december 2012.  

Läs akademirapporten (pdf)

Forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012: Sverige behöver djärv, kreativ och nyskapande grundforskning

Akademien har lämnat in ett yttrande med sju konkreta åtgärder till Utbildningsdepartementet inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen 2012. KVA vill stärka den eftersatta fria grundforskningen, som har en avgörande betydelse för utbildning, innovationer och de kunskapsgenombrott som behövs för att möta framtidens globala utmaningar. KVA anser att regeringen bör:

  • kvalitetssäkra de statliga forskningsanslagen
  • samordna svensk forskningspolitik långsiktigt
  • verka för att stärka grundforskningen i Europa
  • stimulera vetenskaplig rörlighet och långsiktig kunskapsförsörjning
  • satsa på enskilda kreativa forskare
  • förbättra infrastrukturen
  • rehabilitera kunnandet inom matematik, naturvetenskap och teknik

Läs hela yttrandet (pdf)

Den oväntade nyttan

Det är vanligt att politiker och andra beslutsfattare förespråkar forskningssatsningar inom förutbestämda "strategiska" områden. Det kan tyckas logiskt, men de största vetenskapliga genombrotten kommer ofta ur den fria grundforskningen, vars främsta mål är att ge nya kunskaper om vetenskapligt intressanta frågor. Den pågående försämringen av förutsättningarna för den fria forskningen försämrar också förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling.

Med broschyren Den oväntade nyttan vill akademien lyfta fram några exempel på hur grundläggande forskning utan att vara styrd av tankar på tillämpningar ändå varit till stor nytta för samhället. Historien är full av oväntade upptäckter som nu är grunden för självklara ting i vardagen som vårt uppkopplade IT-samhälle, sjukvård och läkemedel som håller oss friska eller nya material med fantastiska egenskaper.

Projektet har finansierats av Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Wenner-Gren Stiftelserna.

Ladda ner broschyren (pdf)

Du kan också beställa den tryckta broschyren på info@kva.se

Kemi - den gränslösa vetenskapen

Med boken Kemi - den gränslösa vetenskapen vill Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien visa på den stora roll kemin spelar för utvecklingen inom naturvetenskap, teknik och medicin och hur kemin bidrar till bättre levnadsförhållanden.

Syftet är att utifrån ett vetenskapligt perspektiv öka kunskapen om kemin och dess möjligheter. Boken tar upp områden som solceller och nya energitekniker, hållbara råvaror, mat och kemi, molekylär elektronik och läkemedel.

Ladda ner boken (pdf)

Beställ den tryckta boken på Lamanicas webbplats

Kungl. Vetenskapsakademien