"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Vetenskap i samhället

Ett kunskapsbaserat samhälle som prioriterar utbildning, forskning och innovation har de bästa möjligheterna att möta framtidens utmaningar. Akademien uppmärksammar viktiga samhällsfrågor och granskar dem ur ett vetenskapligt perspektiv.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien dessutom en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Ny rapport om betyg, fria skolvalet och lärarprofessionen

Kommittén publicerade i oktober 2014 en rapport som beskriver forskningens syn på betygens funktioner och effekter och det fria skolvalet, samt rekrytering, utbildning och fortbildning av lärare. Rapporten bygger på sammanfattningar av föredrag av kommittéledamöterna Jan-Eric Gustafsson, Per Kornhall och Britt Lindahl.

Läs rapporten

KVA uttrycker stöd för tjänsten Chief Scientific Advisor i EU

Kungl. Vetenskapsakademien skickade i september 2014 ett brev till Europeiska kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, och uttryckte sitt starka stöd för tjänsten Chief Scientific Advisor (CSA). Uttalandet skrevs som svar på ett brev till Juncker från nio icke-statliga organisationer, däribland Greenpeace, som uppmanade honom att avskaffa posten CSA. Akademien anser att CSA:s roll, att ge oberoende expertråd om vetenskap, teknik och innovation, är av stort värde för EU och dess medborgare, särskilt med avseende på det ökande inflytandet från professionella lobbyister.

Läs hela brevet (pdf)

Yttrande beträffande ”Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer” (SOU 2014:12)

Bild: Wikimedia2014-09-29 Utredningens förslag sammanfattas i fem punkter där akademien i huvudsak stödjer de förslag som ges. KVA noterar också att ur akademiens synvinkel visar utredningen på allvarliga brister i hur det svenska skolsystemet följs upp och hur reformer på skolområdet bereds och utvärderas. Det är uppseendeväckande att Sveriges skolpolitik har varit så dåligt utredd och utvärderad. KVA befarar att detta är en av de stora anledningarna till problemen i skolväsendet och ser gärna att utredningens frågeställningar och förslag får bilda del i en större och mer övergripande genomlysning av svensk skola.  

Läs hela yttrandet (pdf)

Yttrande beträffande ”Gemensam skrivelse om samordning av nationell infrastruktur”

R2, Sveriges senaste forskningsreaktor, som stängdes 2005. Foto: KTH2014-09-29 Akademien är på flera punkter kritiska till förslaget i ansökan om att uppföra en fjärde generationens experimentell kärnkraftsreaktor i Sverige. Det är angeläget att Sverige behåller en kompetens på det kärntekniska området, men detta bör ske inom ramen för ett internationellt samarbete. Ett omfattande internationellt samarbete pågår redan inom de områden som skrivelsen omfattar. Förslagsställarna har varit aktiva deltagare i de europeiska delarna av detta arbete och det är angeläget att gruppen får det nationella stöd som krävs för detta. Ett sådant stöd kan ske till en bråkdel av kostnaden för ett nationellt center av det slag som föreslås. Den föreslagna forskningsanläggningen kommer dessutom inte att få den kompetensmässiga bredd som kan erbjudas i motsvarande anläggningar i Frankrike och Tyskland.

Läs hela yttrandet (pdf)

Den oväntade nyttan

Det är vanligt att politiker och andra beslutsfattare förespråkar forskningssatsningar inom förutbestämda "strategiska" områden. Det kan tyckas logiskt, men de största vetenskapliga genombrotten kommer ofta ur den fria grundforskningen, vars främsta mål är att ge nya kunskaper om vetenskapligt intressanta frågor. Den pågående försämringen av förutsättningarna för den fria forskningen försämrar också förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling.

Med broschyren Den oväntade nyttan vill akademien lyfta fram några exempel på hur grundläggande forskning utan att vara styrd av tankar på tillämpningar ändå varit till stor nytta för samhället. Historien är full av oväntade upptäckter som nu är grunden för självklara ting i vardagen som vårt uppkopplade IT-samhälle, sjukvård och läkemedel som håller oss friska eller nya material med fantastiska egenskaper.

Projektet har finansierats av Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Wenner-Gren Stiftelserna.

Ladda ner broschyren (pdf)

Du kan också beställa den tryckta broschyren på info@kva.se

Kemi - den gränslösa vetenskapen

Med boken Kemi - den gränslösa vetenskapen vill Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien visa på den stora roll kemin spelar för utvecklingen inom naturvetenskap, teknik och medicin och hur kemin bidrar till bättre levnadsförhållanden.

Syftet är att utifrån ett vetenskapligt perspektiv öka kunskapen om kemin och dess möjligheter. Boken tar upp områden som solceller och nya energitekniker, hållbara råvaror, mat och kemi, molekylär elektronik och läkemedel.

Ladda ner boken (pdf)

Beställ den tryckta boken på Lamanicas webbplats

Kungl. Vetenskapsakademien