"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Vetenskap i samhället

Ett kunskapsbaserat samhälle som prioriterar utbildning, forskning och innovation har de bästa möjligheterna att möta framtidens utmaningar. Akademien uppmärksammar viktiga samhällsfrågor och granskar dem ur ett vetenskapligt perspektiv.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien dessutom en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Yttrande om Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

By bradley j, via Wikimedia Commons.2015-05-11 Verket föreslår ett införlivande av antroposofiska homeopatiska produkter i den svenska läkemedelslagstiftningen, vilket akademien avstyrker då det skulle gå stick i stäv med flera av de grundläggande principerna för läkemedel och evidensbaserad sjukvård. Den minimala administrativa vinsten står inte i någon rimlig proportion till de negativa signaleffekterna av ett sådant beslut.

Ordet "läkemedel" förknippas hos allmänheten och i det grundläggande regelverket med substanser som (ensamma eller i kombination) bevisats ha klara effekter på att bota, lindra eller diagnosticera sjukdom eller symptom på sjukdom, och som dessutom kontrollerats vad gäller säkerhet. Om ordet läkemedel används även för produkter som saknar vetenskapligt dokumenterade effekter kan detta över tid få mycket allvarliga konsekvenser för hur sådana används, och kan leda till både över- och underanvändning. Kungl. Vetenskapsakademien är därför principiell motståndare till användning av ordet läkemedel för substanser utan vetenskapligt dokumenterad effekt.

Läs hela yttrandet (pdf)

Läs fler av akademiens remissyttranden

Akademien skickar öppet brev till regeringen

2014-12-10 Kungl. Vetenskapsakademien skickade den 10 december ett öppet brev till regeringen med inbjudan till samtal kring flera viktiga forskningspolitiska frågor. En övergripande fråga är stödet till den fria grundforskningen, som är en förutsättning för den pålitliga och varaktiga kunskapsförsörjning som alla samhällssektorer är beroende av. Sådan forskning bryter ny mark och bidrar både till ändrade uppfattningar om hur världen är beskaffad och till institutionella, sociala och tekniska innovationer. Stöd till sådan grundläggande forskning måste säkerställas parallellt med stöd till den tillämpade forskningen. I brevet lyfter akademien fram sju mer specifika områden som är viktiga för Sveriges utveckling som forskningsnation.

Läs brevet (pdf)

Ny rapport om betyg, fria skolvalet och lärarprofessionen

Akademiens kommitté för skolfrågor publicerade i oktober 2014 en rapport som beskriver forskningens syn på betygens funktioner och effekter och det fria skolvalet, samt rekrytering, utbildning och fortbildning av lärare. Rapporten bygger på sammanfattningar av föredrag av kommittéledamöterna Jan-Eric Gustafsson, Per Kornhall och Britt Lindahl.

Läs rapporten

Den oväntade nyttan

Det är vanligt att politiker och andra beslutsfattare förespråkar forskningssatsningar inom förutbestämda "strategiska" områden. Det kan tyckas logiskt, men de största vetenskapliga genombrotten kommer ofta ur den fria grundforskningen, vars främsta mål är att ge nya kunskaper om vetenskapligt intressanta frågor. Den pågående försämringen av förutsättningarna för den fria forskningen försämrar också förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling.

Med broschyren Den oväntade nyttan vill akademien lyfta fram några exempel på hur grundläggande forskning utan att vara styrd av tankar på tillämpningar ändå varit till stor nytta för samhället. Historien är full av oväntade upptäckter som nu är grunden för självklara ting i vardagen som vårt uppkopplade IT-samhälle, sjukvård och läkemedel som håller oss friska eller nya material med fantastiska egenskaper.

Projektet har finansierats av Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Wenner-Gren Stiftelserna.

Ladda ner broschyren (pdf)

Du kan också beställa den tryckta broschyren på info@kva.se

Kemi - den gränslösa vetenskapen

Med boken Kemi - den gränslösa vetenskapen vill Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien visa på den stora roll kemin spelar för utvecklingen inom naturvetenskap, teknik och medicin och hur kemin bidrar till bättre levnadsförhållanden.

Syftet är att utifrån ett vetenskapligt perspektiv öka kunskapen om kemin och dess möjligheter. Boken tar upp områden som solceller och nya energitekniker, hållbara råvaror, mat och kemi, molekylär elektronik och läkemedel.

Ladda ner boken (pdf)

Beställ den tryckta boken på Lamanicas webbplats