Ryoji Noyori

Nagoya University, Chikkusa, Nagoya

Nobel Prize - Chemistry 2001

Citation
"dor their work on chirally catalysed hydrogenation reactions"
Press release Popular Science Background