Ryoji Noyori

Nagoya University, Chikkusa, Nagoya

Nobel Prize - Chemistry 2001

Citation

"dor their work on chirally catalysed hydrogenation reactions"

Press release Popular Science Background