Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond – biovetenskaper 2023

Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond utdelar årligen ett internationellt pris till förtjänta forskare, samt stipendium eller forskningsanslag till enskilda personer eller institutioner i Sverige.

Stiftelsen har till ändamål att främja grundforskning såväl inom som utom Sverige, enligt nedan nämnda turordning, inom följande ämnesområden:

  • Matematik och astronomi
  • Geovetenskaper
  • Biovetenskaper, med särskild tyngdpunkt på ekologi
  • Polyartrit (exempelvis ledgångsreumatism)

Stipendier och anslag för enskilda personer

År 2023 ledigförklaras upp till 6 stipendier och anslag för forskning inom biovetenskaper, inom ämnesområdet Forskning om artbildning

Bidrag och anslag kan beviljas för vetenskaplig utrustning, vetenskaplig verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, inbjudan av utländska gästforskare, studieresor utomlands för svenska forskare samt eljest för insatser som kan främja forskningen inom det angivna området.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca två månader efter ansökningstidens utgång. Doktorander ska bifoga ett intyg från handledare. Disputerade forskare ska bifoga intyg från institutionens prefekt, där det framgår att den sökande befinner sig på institutionen eller kommer att befinna sig, om ansökan beviljas. Sökanden har också möjlighet att bifoga ytterligare dokument, t.ex. inbjudan eller rekommendationsbrev, eller andra dokument som kan stärka ansökan.

Disponibelt belopp 2023: 1 360 800 kr.

Ansökan

Under ansökningsperioden finns en länk nedan till ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter lämnas och bilagor laddas upp i pdf-format.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Stiftelsen Anna-Greta och Holger Crafoords fond.

Sista ansökningsdag: 10 mars 2023.

Utdelning

Sökanden få besked via e-post.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan som sänts via e-post eller vanlig post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

I samband med 2023 års prisceremoni, i Stockholm 11 maj, kommer även de beviljade stipendie- och anslagsmottagarna att uppmärksammas och tilldelas ett personligt diplom.

Kontakt

scholarship@kva.se