"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Tekniska vetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom tekniska vetenskaper kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och post doc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger.

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.

Disponibelt belopp: 40 000 kr

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2016

Mer information under rubriken Dokument till höger.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier, om vardera 100 000 kr, fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena. Sökt belopp skall vara exakt 100 000 kr.

Under rubriken Dokument till höger finns viktig information om behörighetskrav och ansökningsprocessen.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2016.

Stiftelsen Claes Adelskölds medalj- och stipendiefond

Disponibelt belopp 2016: 150 000 kronor

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2016

Till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas stipendier. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag över 100 000 kronor beviljas endast i undantagsfall. Anslag utgår högst 1 år.

Stipendier kan endast sökas för praktiska ingenjörsstudier utomlands. Stipendiat skall vara svensk medborgare, högst 30 år gammal, äga erforderliga kunskaper i något av engelska, tyska eller franska språken och ha teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet i sin gren av ingenjörsyrket.

Stipendier kan inte beviljas för konferenser eller projekt som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca. tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall ange namn på handledare.

Ansökan

Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form. Som avslutning skall ansökans förstasida skrivas ut, signeras av den sökande och institutionschef, och skickas till adressen som finns angiven på sidan. Förstasidan skall vara akademien tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Stiftelsen Claes Adelskölds medalj- och stipendiefond

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per fax eller e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Utdelning

Alla sökande ser via sitt webbkonto vilka som beviljats medel ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Endast de som tilldelats medel kontaktas av akademien.

Generell kungörelse för Tekniska vetenskaper


Nästa utlysning öppnar i maj 2017

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se