"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Samhällsvetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom samhällsvetenskaper kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och post doc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger.

Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

– för forskning till utbildningssystemets fromma.

Nästa utlysning öppnar i mitten av september 2016.

Generell kungörelse för Samhällsvetenskaper


Sista ansökningsdag: 31 augusti 2016

Till doktorander kan beviljas ett maxbelopp på 100 000 kronor och till forskare som avlagt doktorsexamen kan beviljas ett maxbelopp på 300 000 kronor. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år.

Disponibelt belopp 2016: 550 000 kronor. Av dessa är:

•    450 000 kronor avsedda för nationalekonomiska ändamål.
•    100 000 kr tillgängligt för övriga ändamål inom samhällsvetenskap

Stipendier kan inte beviljas för konferenser eller projekt som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca. tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall ange namn på handledare.

Ansökan

Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form. Som avslutning skall ansökans förstasida skrivas ut, signeras av den sökande och institutionschef, och skickas till adressen som finns angiven på sidan. Förstasidan skall vara akademien tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

I ansökningssystemet kallas utlysningen för Social sciences 2016.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per fax eller e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Utdelning

Alla sökande ser via sitt webbkonto vilka som beviljats medel ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Endast de som tilldelats medel kontaktas av akademien.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se