"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Samhällsvetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom samhällsvetenskaper kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och post doc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger.

Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

– för forskning till utbildningssystemets fromma.

Nästa utlysning öppnar i mitten av september 2016.

Generell kungörelse för Samhällsvetenskaper

Nästa utlysning öppnar i maj 2016

Till doktorander kan beviljas ett maxbelopp på 100 000 kronor och forskare som avlagt doktorsexamen kan beviljas ett maxbelopp på 300 000 kronor. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år. 

Stipendier kan inte beviljas för konferenser eller projekt som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca. tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, doktorandbrev, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall ange namn på handledare.

Ansökan 

Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form. Som avslutning skall ansökans förstasida skrivas ut, signeras av ansökanden och institutionschef, och skickas till adressen som finns angiven på sidan. Blanketten skall vara akademien tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per fax eller e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Utdelning

Alla sökande ser via sitt webbkonto vilka som beviljats medel ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Endast de som tilldelats medel kontaktas av akademien.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se