"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Humaniora

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom humaniora kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och post doc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger.

 

Post doc till Japan FY 2014

Post doc standard, sista ansökningsdag 15 maj 2014.

 

Se under rubriken Dokument till höger.

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik).

Nästa utlysning öppnar: maj 2014.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2014. 

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Inom ämnena medicin, naturvetenskap och humaniora.

Nästa utlysning öppnar: maj 2014.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2014.

Generell kungörelse för Humaniora

Till doktorander utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100 000 kronor och till forskare som avlagt doktorsexamen forskningsanslag med ett maxbelopp på 300 000 kronor. Anslag utgår högst 1 år.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, doktorandbrev, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev.

 Kungl. Vetenskapsakademiens institutioner kan i forskarrekryterande syfte ansöka om ett maxbelopp på 600 000 kronor som beviljas för en period av två år. Medlen sökes av institutionsföreståndaren. Ansökan kan inlämnas vartannat år.

Ansökan

För doktorander och forskare gäller:
Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. Där skapar du dig ett konto, skriver in dina uppgifter och lämnar dina bilagor i elektronisk form. Som avslutning skriver du ut en blankett som du skriver under tillstyrkt av institutionschef och skickar till adressen som finns angiven på blanketten. Blanketten skall vara akademien tillhanda senast 7 dagar efter ansökningstidens utgång. Observera att du måste först skicka in ansökan elektroniskt innan du kan skriva ut blanketten för signering.

För Kungl. Vetenskapsakademiens institutioner gäller:
Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. Där skapar du dig ett konto, skriver in dina uppgifter och lämnar dina bilagor i elektronisk form. Som avslutning skriver du ut en blankett som skrivs under av institutionschefen och skickas till adressen som finns angiven på blanketten. Observera att du måste först skicka in ansökan elektroniskt innan du kan skriva ut blanketten för signering.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per fax eller e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Nästa utlysning öppnar: maj 2015.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2015.

Utdelning

Alla sökande ser via sitt webbkonto vilka som beviljats ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Under ärendets gång syns där också hur långt ansökan kommit i behandlingen. Endast de som tilldelats stipendium/anslag kontaktas skriftligen av akademien.

Mer information

Till ansökningssystemet

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien