"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Humaniora

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom humaniora kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och post doc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger.

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.

Nästa utlysning öppnar i maj 2016

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar i maj 2016

Generell kungörelse för Humaniora

Nästa utlysning öppnar i maj 2017

Till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas stipendier. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag över 100 000 kr beviljas endast i undantagsfall. Tidigare år har unga forskare, konferensresor, arkivresor och fältresor prioriterats. Medel till lön eller för att ta tjänstledigt och förlänga sin doktorandperiod brukar ej beviljas. Anslag utgår högst 1 år.

Stipendier kan inte beviljas för konferenser eller projekt som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca. tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, doktorandbrev, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall ange namn på handledare.

Ansökan

Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form. Som avslutning skall ansökans förstasida skrivas ut, signeras av ansökanden och institutionschef, och skickas till adressen som finns angiven på sidan. Blanketten skall vara akademien tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per fax eller e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Utdelning

Alla sökande ser via sitt webbkonto vilka som beviljats medel ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Endast de som tilldelats medel kontaktas av akademien. 

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se