"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Geovetenskaper inklusive geografi

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom geovetenskaper kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Post doc till Japan

Post doc Short-term (1-12 mån) och Post doc Standard (12-24 mån).

Sista ansökningsdag: 27 februari 2017. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Post doc Standard
Kungörelse (Standard)
Information Sheet from JSPS (Standard)
Ansökningsformulär (Standard)

Postdoc Short-term:
Kungörelse (Short-term)
Information Sheet from JSPS (Short-term)
Ansökningsformulär (Short-term)

Generell kungörelse för Geovetenskaper inklusive geografi


Disponibelt belopp 2017:
344 000 kronor.

Sista ansökningsdag:
31 januari 2017.

Till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas stipendier med ett maxbelopp på 50 000 kronor. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag utgår högst 1 år.

Inom disponibla medel för geovetenskaper är 40 000 kronor avsedda speciellt för vetenskapliga naturgeografiska undersökningar inom landet, företrädesvis inom Sareks fjälltrakt.

Stipendier beviljas inte för konferenser eller projekt som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca. 3 månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, doktorandbrev, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall ange namn på handledare.

Ansökan

Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form. Som avslutning skall ansökans förstasida skrivas ut, signeras av den sökande och institutionschef, och skickas till adressen som finns angiven på sidan. Förstasidan skall vara akademien tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

I ansökningssystemet kallas utlysningen  för Geosciences 2017.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per fax eller e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Utdelning

Alla sökande ser via sitt webbkonto vilka som beviljats medel ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Endast de som tilldelats medel kontaktas av akademien.

Stiftelsen Margit Althins stipendiefond

Stipendier och anslag som utdelas till svenska geografer för resor till länder utanför Sverige, Norge och Danmark. Medel kan även beviljas för bearbetning av material och presentation av resultat från sådana resor. Anslag över 50 000 kr beviljas inte.

Disponibelt belopp för utdelning 2017: 176 500 kronor

Sista ansökningsdag: 31 januari 2017

I ansökningssystemet kallas utlysningen  för Stiftelsen Margit Althins stipendiefond.

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik). Forskning om Swedenborgs liv och verksamhet prioriteras.

Nästa utlysning öppnar i maj 2017.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar i maj 2017.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Scholarship Administrator
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se