"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Geovetenskaper inklusive geografi

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom geovetenskaper inklusive kulturgeografi kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och post doc-stipendier om listas under rubriken Dokument till höger.

Stiftelsen Margit Althins stipendiefond

Stipendier och anslag som utdelas till svenska geografer för resor till länder utanför Sverige, Norge och Danmark. Medel kan även beviljas för bearbetning av material och presentation av resultat från sådana resor.

Sista ansökningsdag: 31 januari 2015. Utlysningen öppnar i oktober 2014. Se under rubriken Dokument till höger.

Post doc till Japan FY 2014

Post doc standard, sista ansökningsdag 15 maj 2014. 

 

Se under rubriken Dokument till höger.

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

För forskning angående Emanuel Swedenborgs liv och verksamhet eller forskning inom någon av de grenar, som Swedenborg ägnat sig åt (matematik, astronomi, geologi, bergsvetenskap, fysiologi, mekanik).

Nästa ansökningsomgång öppnar maj 2014.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2014.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Inom ämnena medicin, naturvetenskap och humaniora.

Nästa ansökningsomgång öppnar maj 2014.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2014.

Generell kungörelse för Geovetenskaper inklusive geografi

Sista ansökningsdag: 31 januari 2015. Utlysningen öppnar i oktober 2014. 

2014 års disponibla medel kan sökas för generell forskning inom geovetenskaper och geografi samt särskilt för vetenskapliga naturgeografiska undersökningar inom landet, företrädesvis inom Sareks fjälltrakt.

För den generella utlysningen gäller att till doktorander utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100 000 kronor och till forskare som avlagt doktorsexamen med ett maxbelopp på 300 000 kronor. Anslag utgår högst 1 år.

Kungl. Vetenskapsakademiens institutioner kan, om medel finnes, i forskarrekryterande syfte ansöka om ett maxbelopp på 600 000 kronor som beviljas för en period av två år. Medlen sökes av institutionsföreståndaren. Ansökan kan inlämnas vartannat år.

Ansökan

För doktorander och forskare gäller:
Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. Där skapar du dig ett konto, skriver in dina uppgifter och lämnar dina bilagor i elektronisk form. Som avslutning skriver du ut en blankett som du skriver under tillstyrkt av institutionschef och skickar till adressen som finns angiven på blanketten. Blanketten skall vara akademien tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag. Observera att du måste först skicka in ansökan elektroniskt innan du kan skriva ut blanketten för signering.

För akademiens institutioner gäller:
Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. Där skapar du dig ett konto, skriver in dina uppgifter och lämnar dina bilagor i elektronisk form. Som avslutning skriver du ut en blankett som skrivs under av institutionschefen och skickas till adressen som finns angiven på blanketten. Observera att du måste först skicka in ansökan elektroniskt innan du kan skriva ut blanketten för signering.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per fax eller e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Utdelning

Alla sökande ser via sitt webbkonto vilka som beviljats ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Under ärendets gång syns där också hur långt ansökan kommit i behandlingen. Endast de som tilldelats stipendium/anslag kontaktas skriftligen av akademien.

Mer information

Till ansökningssystemet

Kungl. Vetenskapsakademien