"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Biologiska vetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom biologiska vetenskaper kan medel också sökas från de särskilda stiftelser och postdoc-stipendier som listas under rubriken Dokument till höger.

Post doc till Japan

Post doc Short-term (1-12 mån) och Post doc Standard (12-24 mån).

Sista ansökningsdag: 26 februari 2016.

Post doc Standard
Kungörelse (Standard)
Information Sheet from JSPS (Standard)
Ansökningsformulär (Standard)

Postdoc Short-term:
Kungörelse (Short-term)
Information Sheet from JSPS (Short-term)
Ansökningsformulär (Short-term)

Stiftelsen Greta och Ragnar Müllers resestipendiefond

Stiftelsen Greta och Ragnar Müllers resestipendiefond utdelar årligen stipendier till svenska och israeliska forskare för vistelse i Israel respektive Sverige under minst en och högst tolv månader. 

Mottagare av stipendier 2016 skall vara forskare och svenska medborgare som avlagt masters- eller högre examen, företrädesvis yngre forskare som önskar bedriva avancerade studier eller forskning inom ämnesområdena för biologi (främst cell- och molekylärbiologi samt immunologi), kemi, medicin eller teknologi.

Mer information under rubriken Dokument till höger.

Disponibelt belopp för utdelning 2016: 150 000 kronor.

Sista ansökningsdag: 31 mars 2016.

Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

– för forskning till utbildningssystemets fromma.

Nästa utlysning öppnar i mitten av september 2016.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar i maj 2016

Generell kungörelse för Biologiska vetenskaper

Nästa utlysning öppnar i maj 2016

Till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100 000 kronor. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag över 100 000 kr beviljas inte. Anslag beviljas i första hand för forsknings- och konferensresor. Anslag kan även beviljas för publiceringskostnader och i vissa fall också för projektkostnader. Anslag utgår högst 1 år.

Stipendier kan inte beviljas för konferenser eller projekt som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca. tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, doktorandbrev, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall ange namn på handledare.

Inom disponibla medel för Biologiska vetenskaper finns bland annat vissa medel avsedda speciellt för:

  • kompositéforskning med särskilt avseende på fältbiologiska undersökningar över Hieracium.
  • resebidrag åt forskare, som utforska utbredningen av mossor och lavar inom landet, med företrädesrätt för forskningen inom Västmanland, Värmland och Dalarna.
  • zoologisk, företrädesvis entomo­logisk, forskning i utomeuropeiska länder.Stipendierna är avsedda till understöd av forskning i förut möjligast okända trakter och kan ej sökas för resor eller vistelser vid förut befintliga zoologiska stationer. Sökande skall vara svensk medborgare.
  • yngre studerande för resor inom Sverige i syfte att studera lägre ryggradslösa djur i fossilt eller levande tillstånd.
  • resestipendium åt ornitolog för studier av den svenska fågelfaunan.
  • resestipendium för växtgeografiska undersökningar i Sverige.
  • resor under minst tre månader till Brasilien eller annat intertropiskt land i följande botaniskt syfte: Dels att uti Brasilien eller närgränsande, eller till sin vegetation närbesläktade länder studera vegetationen och de vegetativa förhållandena, dels göra insamlingar av växter eller växtföremål, vilka sedan böra vetenskapligt bearbetas samt dels att företaga sådana undersökningar, varigenom kännedomen om det tropiska växtlivet och dess former i alla avseenden befrämjas, och det botaniska kunskapsfältet allt mer och mer utvidgas.
  • forskning om skärgårdens miljöproblem i vid bemärkelse, dock särskilt flora och fauna.

Ansökan

Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form. Som avslutning skall ansökans förstasida skrivas ut, signeras av ansökanden och institutionschef, och skickas till adressen som finns angiven på sidan. Blanketten skall vara akademien tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag. 

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per fax eller e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Utdelning

Alla sökande ser via sitt webbkonto vilka som beviljats medel ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Endast de som tilldelats medel kontaktas av akademien.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Stipendiesekreterare
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se