"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Biologiska vetenskaper

Nedan finns uppgifterna för generell ansökan. Inom biologiska vetenskaper kan medel också sökas från de särskilda stiftelser som listas nedan.

Post doc till Japan

Post doc Short-term (1-12 mån) och Post doc Standard (12-24 mån).

Sista ansökningsdag: 27 februari 2017. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Post doc Standard
Kungörelse (Standard)
Information Sheet from JSPS (Standard)
Ansökningsformulär (Standard)

Postdoc Short-term:
Kungörelse (Short-term)
Information Sheet from JSPS (Short-term)
Ansökningsformulär (Short-term)

Lennart "Aktiestinsen" Israelssons Stiftelse Individ och Samhälle

– för forskning till utbildningssystemets fromma.

Nästa utlysning öppnar i september 2017.

Stiftelsen P E Lindahls stipendiefond

Stipendier utdelas för vetenskapliga studier eller fortsatt praktisk utbildning inom eller utom Sverige. Sex stipendier fördelas mellan de humanistiska (2 st), medicinska (2 st) och naturvetenskapliga (2 st) ämnena.

Nästa utlysning öppnar i maj 2017.

Generell kungörelse för Biologiska vetenskaper


Nästa utlysning öppnar i maj 2017.

Till doktorander och till forskare som avlagt doktorsexamen utdelas stipendier med ett maxbelopp på 100 000 kronor. Bland de senare prioriteras de som disputerat de senaste fem åren. Anslag över 100 000 kr beviljas inte. Anslag beviljas i första hand för forsknings- och konferensresor. Anslag kan även beviljas för publiceringskostnader och i vissa fall också för projektkostnader. Anslag utgår högst 1 år.

Stipendier kan inte beviljas för ändamål som redan avslutats när beslut fattas, vilket sker ca. tre månader efter ansökningstidens utgång.

Uppge namn på prefekt samt styrk ansökan med bifogade dokument så som inbjudan, doktorandbrev, handledarintyg och/eller rekommendationsbrev. Doktorander skall ange namn på handledare.

Inom disponibla medel för Biologiska vetenskaper finns bland annat vissa medel avsedda speciellt för:

  • kompositéforskning med särskilt avseende på fältbiologiska undersökningar över Hieracium.
  • resebidrag åt forskare, som utforska utbredningen av mossor och lavar inom landet, med företrädesrätt för forskningen inom Västmanland, Värmland och Dalarna.
  • zoologisk, företrädesvis entomo­logisk, forskning i utomeuropeiska länder.Stipendierna är avsedda till understöd av forskning i förut möjligast okända trakter och kan ej sökas för resor eller vistelser vid förut befintliga zoologiska stationer. Sökande skall vara svensk medborgare.
  • yngre studerande för resor inom Sverige i syfte att studera lägre ryggradslösa djur i fossilt eller levande tillstånd.
  • resestipendium åt ornitolog för studier av den svenska fågelfaunan.
  • resestipendium för växtgeografiska undersökningar i Sverige.
  • resor under minst tre månader till Brasilien eller annat intertropiskt land i följande botaniskt syfte: Dels att uti Brasilien eller närgränsande, eller till sin vegetation närbesläktade länder studera vegetationen och de vegetativa förhållandena, dels göra insamlingar av växter eller växtföremål, vilka sedan böra vetenskapligt bearbetas samt dels att företaga sådana undersökningar, varigenom kännedomen om det tropiska växtlivet och dess former i alla avseenden befrämjas, och det botaniska kunskapsfältet allt mer och mer utvidgas.

Ansökan

Nedan finns en länk till det webbaserade ansökningssystemet. När ansökningsomgången öppnats kan ett konto skapas där person- och ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form. Som avslutning skall ansökans förstasida skrivas ut, signeras av den sökande och institutionschef, och skickas till adressen som finns angiven på sidan. Förstasidan skall vara akademien tillhanda senast 7 dagar efter sista ansökningsdag.

Separat insänd komplettering, ofullständig ansökan eller ansökan insänd per fax eller e-post beaktas ej. Ansökningshandlingar återsändes ej.

Utdelning

Alla sökande ser via sitt webbkonto vilka som beviljats medel ca tre månader efter ansökningstidens utgång. Endast de som tilldelats medel kontaktas av akademien.

Mer information

Till ansökningssystemet 

Kontakt

Peter Brandén
Stipendiesekreterare
+46 8 673 95 00
scholarship@kva.se