"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Crafoordpriset

Anna-Greta och Holger Crafoords fond stiftades 1980 och det första Crafoordpriset utdelades 1982. Priset ska främja grundforskning inom astronomi och matematik, geovetenskaper, biovetenskaper (med särskild tyngdpunkt på ekologi) och polyartrit (t.ex. ledgångsreumatism).

Crafoordpriset i matematik 2016 och Crafoordpriset i astronomi 2016

Nästa Crafoordpris, i matematik och i astronomi, kommer att offentliggöras i januari 2016.

Crafoordpriset i biovetenskaper 2015

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i biovetenskaper 2015 till Richard Lewontin, Harvard University, Cambridge, MA, USA, och Tomoko Ohta, National Institute of Genetics, Mishima, Japan, ”för deras banbrytande analyser och fundamentala bidrag till förståelsen av genetisk variation”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information (pdf)

Crafoord Days 2015

Crafoorddagarna 2015 firades i Stockholm och Lund 5–7 maj med prissymposium, prisföreläsningar och prisutdelning på akademien i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro. Symposiet och föreläsningarna sändes live och finns nu tillgängliga på KVATV och Crafoordprisets webbplats. Där finns också video från tidigare Crafoorddagar.

Se föreläsningar från Crafoord Days på KVATV 
(sök på Crafoord) 

Prisområden

De prisområden som utvalts är tänkta att komplettera Nobelprisens. Priset utdelas inom ett prisområde per år enligt den fastställda turordningen

  • astronomi och matematik
  • geovetenskaper
  • biovetenskaper
  • astronomi och matematik osv.

Priset utdelas inom polyartrit endast då en särskild utredning visat att sådana vetenskapliga framsteg gjorts, att ett pris är motiverat.

Nominering och utdelning

Förslag på forskningsområde lämnas till akademien under våren året före utdelningsåret av den prisgrupp, som består av de klasser inom akademien som ämnesmässigt berörs. När akademien under hösten fattat sitt beslut får prisgruppen i uppdrag att inkomma med förslag till pristagare.

Crafoordpristagaren i matematik 2008, Edward Witten. Foto: Andrea Westerdahl/KVAPriset bör utdelas odelat till en person, men kan delas på högst tre. Samtidigt börjar ansökningarna om forskningsanslagen, som kan sökas av såväl enskilda som av institutioner för vetenskaplig utrustning och verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor utomlands för svenska forskare samt för andra insatser som främjar forskningen inom prisområdet.

Beslut om pristagare och anslagsmottagare fattas av akademien under våren samma år som priset utdelas.