"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Remisser

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar.

I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv. Remisserna behandlas av insatta ledamöter eller grupper inom akademien och dess organisationer. Granskningen resulterar i ett yttrande som godkänns av ständige sekreteraren. Såväl övergripande som mer avgränsade frågeställningar behandlas.

Remissvaren omnämns under respektive ämne på webbplaten, men finns också presentarade årsvis till vänster.

Kontakt

Heléne Sundström
Vetenskaplig sekreterare
Tel: 08 673 95 55
helene.sundstrom@kva.se