"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Miljö och klimat

Akademien kan, tack vare sin oberoende ställning, tillhandahålla en neutral plattform för diskussion om kontroversiella miljöfrågor. Arbetet hanteras då i första hand av akademiens kommitté för miljöfrågor. För närvarande är akademien engagerad bland annat i frågor som rör hållbar utveckling, energiförsörjningens miljöeffekter och svensk miljöforskning.

Akademiuttalande om klimatförändringar

2015-04-10 Akademien har formulerat ett uttalande om det vetenskapliga kunskapsläget gällande klimatförändringar. Uttalandet behandlar klimatförändringar från ett naturvetenskapligt perspektiv samtidigt som vikten av att klimatfrågan ses i ett brett samhälleligt perspektiv framhålls. Uttalandet är en uppdatering av KVA:s tidigare klimatuttalande från 2009 och bygger i stor utsträckning på rapporten Climate Change 2013: The Physical Science Basis som i september 2013 offentliggjordes av FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Läs hela uttalandet (pdf)

Kommittén för miljöfrågor

Kommittén för miljöfrågor är akademiens informationsnod och expertorgan för miljöfrågor och har som uppgift att initiera, samordna och bereda akademiens aktiviteter inom miljö- och klimatområdet. Kommittén är också remissinstans inom detta område och arrangerar seminarier, debatter och symposier med miljöanknytning.

Att hantera försurning av svenska kustvatten

Havsförsurning är ett miljöproblem som fått stor uppmärksamhet under senaste årtiondena. I de öppna oceanerna är kopplingen till den ökande halten koldioxid i atmosfären tydlig. I kustnära vatten som de kring Sverige är problematiken betydligt mer komplicerad. Vetenskapsakademiens kommitté för miljöfrågor har de senaste åren arbetat med denna fråga. I Akademinyheter nr 3, 2016 skriver Leif Anderson, vice ordförande i kommittén för miljöfrågor, om kommitténs pågående arbete.

Akademinyheter, nr 3 - Att hantera försurning av svenska kustvatten – vilka är våra förutsättningar?

Symposier

Den 15-16 mars 2016 arrangerade kommittén för miljöfrågor, i samarbete med Centrum för Antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet (CARe), ett internationellt symposium på Vetenskapsakademien: The role of metals and biocides in the selection of antibiotic resistant bacteria - a Marcus Wallenberg symposium.

Vid symposiet diskuterades de senaste rönen kring vad som driver evolution av antibiotikaresistens, och teorier presenterades kring varför bakterier historiskt utvecklat försvar mot metaller. I samband med symposiet publicerades även en artikel i Läkartidningen.

Läkartidningen 28-30/2016 - Antibakteriella ämnens roll i resistensutveckling

Den 24-25 november 2015 anordnade kommittén för miljöfrågor tillsammans med The Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences (SSEESS), Nationalkommittén för globala miljöförändringar och Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (IMBER) en worskhop; Effects of ocean acidification on ecosystems and human societies: Swedish research capacity and prospects for national and international collaboration.

Läs mer på sseess.org

 

Kommittén har genomfört flera symposier och seminarier på temat miljö och klimat, både i egen regi och som medarrangör. Vissa av dessa evenemang kan ses på KVATV.


Human interactions with the sulfur cycle
Henning Rodhe, Stockholms universitet. Från: People and Sulfur: The Forgotten Element Cycle, 2015-11-24.

Se hela seminariet på KVATV

Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB)

GEDB är ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Vetenskapsakademien som undersöker dynamiska kopplingar mellan globala miljö- och samhällsförändringar och mänsklighetens utveckling och välbefinnande. Programmet finansieras av Familjen Erling-Perssons stiftelse.

Läs mer på GEDB:s webbplats

Swedish Secretariat for Environmental Earth System Sciences (SSEESS)

SSEESS har verkat på akademien sedan 2010. Dess mål är att öka det svenska engagemanget i internationell tvärvetenskaplig forskning inom globala miljö- och resursfrågor, och att vara en pålitlig informationskälla för svenska beslutsfattare inom dessa frågor.

Läs mer på SSEESS:s webbplats

Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi

Beijerinstituteten, en av akademiens institutioner, bedriver studier i gränsområdet mellan ekologi och ekonomi. Institutet driver sedan 2006 Stockholm Resilience Centre tillsammans med Stockholm Environment Institute och Stockholms universitet.

Läs mer på Beijerinstitutet webbplats

The International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP)

IGBP var ett globalt forskningsprogram som finansierades av International Council for Science (ICSU) och vars verksamhet avslutades 2015 då de, tillsammans med andra globala ICSU-program, sammanfördes i ett nytt program: Future Earth. IGBP har samordnat internationell forskning och sammanställt synteser inom globala miljöförändringar, och har deltagit i utvecklingen av centrala koncept som Antropocen. Det har också bidragit till miljöpolitiken, främst genom FN: s klimatpanel (IPCC). Akademien var värd för IGBP:s sekretariat.

Läs mer på IGBP:s webbplats

Läs mer på Future Earths webbplats

Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM)

Mistra EviEM arbetar för en miljövård som står på vetenskaplig grund. Genom systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor ska de förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. EviEM inrättades av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, i samarbete med akademien och startade sin verksamhet 2012. Sedan 1 januari 2016 tillhör EviEM Stockholm Environment Institute.

Läs mer på EviEM:s webbplats

Vetenskapsakademiens GM-grupp

Sedan 2011 finns en arbetsgrupp inom KVA som arbetar med GM- frågor och delar av gruppen har varit engagerade i arbetet med en rapport som EASAC har publicerat i ämnet. GM-gruppens målsättning är att på sikt kunna påverka de svenska och internationella (europeiska) politiska systemen för att få en ändring i synsätt och lagstiftning inom GMO-området (genetiskt modifierade organismer) vad avser dess tillämpningar inom jordbruket.

Gruppen har skrivit en populärvetenskaplig bok i ämnet som riktar sig till en bred publik: politiker, beslutsfattare, media, skolor (lärare och elever), organisationer och en intresserad allmänhet. Boken Bortom GMO – vetenskap och växtförädling för ett hållbart jordbruk publicerades i april 2015.

AMBIO

Tidskriften Ambio ges ut av akademien och publicerar forskningsrapporter och vetenskapliga översiktsartiklar inom samtliga miljöforskningsdiscipliner.

Läs mer om Ambio

 

 

 

The legacy of Svante Arrhenius – understanding the greenhouse effect

1998 gav akademien ut boken The legacy of Svante Arrhenius – Understanding the greenhouse effect, i samarbete med Stockholms universitet. Bakgrunden till boken är ett seminarium som hölls på akademien 1996 för att uppmärksamma 100-årsminnet av publiceringen av Arrhenius epokgörande uppsats om växthuseffekten 1896.

Ladda ner boken (pdf) 

 

 

 

 

 

Mer information

Energiutskottet