"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Hälsa

Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT)

Institutet har som syfte att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa. Verksamheten har sin utgångspunkt i FN:s hållbara utvecklingsmål inom Agenda 2030, som syftar till en hållbar och jämlik global utveckling för människa och miljö. Målet är att bidra till en transformativ utveckling inom global hälsa genom att skapa synergier mellan framför allt existerande nationella forsknings/utbildningsinstitutioner och myndigheter, i samverkan med internationella universitet och organisationer. Genom att stödja utvecklingen av övergripande och tvärvetenskapliga samarbeten mellan olika typer av aktörer vill institutet öka förståelsen för det globala hälsoarbetet och forskningen i Sverige. SIGHT kommer bland annat att sammanställa evidensbaserad forskning inom området och sprida slutsatser och rekommendationer till såväl beslutsfattare som allmänheten. Verksamheten finansieras genom anslag från Bill & Melinda Gates Foundation.

Läs mer

Yttrande om Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om registrering av homeopatiska läkemedel

2017-02-02 Vetenskapsakademien invänder starkt mot Läkemedelsverkets förslag att ändra termen ”homeopatika” till ”homepatiska läkemedel” vid registrering av homeopatiska produkter. Homeopatika kan inte påvisa någon medicinsk effekt utöver placeboeffekten, vilket man måste kräva av ett läkemedel. Hälsorisker uppstår när sjuka människor tror sig kunna bli friska av dessa produkter och inte söker relevant evidensbaserad behandling.

Läs hela yttrandet

Kungl. Vetenskapsakademiens och Svenska Läkaresällskapets etikutredning föreslår riktlinjer kring obeprövade behandlingsmetoder

2016-06-16 Mot bakgrund av det så kallade Macchiarini-fallet tillsatte Kungl. Vetenskapsakademien tillsammans med Svenska Läkaresällskapet den 25 februari en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för forskare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård. Utredningen presenteras i rapporten Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter,och kommer med konkreta förslag och rekommendationer om riktlinjer. Det  föreslås ett inrättandet av en nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder och att riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter fastställs.

Läs hela rapporten (pdf)

Debattartikel i Dagens Nyheter: Så kan patienter skyddas mot alltför riskabla åtgärder

2016-06-16 I en debattartikel i Dagens Nyheter föreslår rapportens arbetsgrupp att en nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder inrättas. Man föreslår också att åtta kriterier ska vara uppfyllda för att obeprövade behandlingar ska få användas på en allvarligt sjuk patient.

Läs hela artikeln på DN Debatt

Yttrande om Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

By bradley j, via Wikimedia Commons.2015-05-11 Akademien avstyrker Läkemedelsverkets förslag om ett införlivande av antroposofiska homeopatiska produkter i den svenska läkemedelslagstiftningen, vilket akademien anser skulle gå stick i stäv med flera av de grundläggande principerna för läkemedel och evidensbaserad sjukvård. Den minimala administrativa vinsten står inte i någon rimlig proportion till de negativa signaleffekterna av ett sådant beslut.

Läs hela yttrandet (pdf)

Debattartikel i Dagens nyheter

2015-12-10 På DN Debatt kritiserar 11 akademiledamöter, varav 4 Nobelpristagare, förslaget att antroposofiska homeopatiska produkter ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen. I artikeln menar man att produkter inte ska kunna registreras som läkemedel för att de är antroposofiska (dvs. följer antroposoferna resonemang) eller ingår i någon annan religiös eller ideologisk föreställningsvärld, utan endast om de kan visa dokumenterad effekt. Om antroposofer anser sig ha någon produkt med potential att kunna bli ett läkemedel så måste den med hänsyn till patienterna granskas med vetenskapliga metoder på samma sätt som andra potentiella läkemedel.

Läs hela artikeln på DN Debatt

Läs slutreplik på DN Debatt

Uttalande: Stamcellsforskning - framsteg, förhoppningar och farhågor

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2012 belönar John B. Gurdon och Shinya Yamanaka för deras banbrytande prestationer inom stamcellsforskningen. Trots Yamanakas framsteg med en annan typ av stamceller som kan tillverkas till exempel från patientens egna hudceller är de embryonala stamcellerna fortfarande nödvändiga för forskningen kring nya behandlingar. Stamcellsforskningen är fortsatt omdiskuterad, och en arbetsgrupp inom akademiens klass för medicinska vetenskaper har identifierat återkommande frågor om stamcellsforskning och ger svar.

 

Läs hela uttalandet (pdf)

 

  

 

Svenska nationalkommittén för nutrition och livsmedelsvetenskap

Kommittén arrangerar återkommande symposier med syfte att samla och belysa den senaste forskningen inom olika ämnen relaterade till nutrition  och livsmedelsvetenskap. Symposierna direktsänds ofta på webben för att sedan publiceras som video on demand.

Läs mer om Livsmedel och nutrition

Hälsoutskottet

Vetenskapsakademien tillsatte 2006 ett utskott med uppgift att arbeta med ”Den upplevda ohälsan under skoltiden – utveckling, mätning och förslag till åtgärder”. Utgångspunkten var de rapporter om ökad psykisk ohälsa bland unga som återkommande presenterats sedan den ekonomiska krisen i Sverige vid mitten av 1990-talet.

Läs mer om Psykisk hälsa