"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Vindkraft

Vinden är en förnybar utsläppsfri energikälla. Den kan, som komplement till basproduktionen av el, spela en viktig roll i den framtida elförsörjningen. Eftersom vind är en oregelbunden energikälla måste den dock balanseras mot andra energikällor.

Foto: Mark Youlden

Ny rapport: Svensk elförsörjning och effektbalansen

2015-06-17 Energiområdet är idag mer dynamiskt än någonsin och står inför genomgripande förändringar såväl nationellt som internationellt. Det finns ett stort behov av objektiv sakkunskap för att kunna bedöma realistiska och hållbara energialternativ. Akademiens energiutskott publicerar i dag en rapport om balansen mellan tillförsel och efterfrågan av el i det svenska elsystemet. Rapporten är en vidareutveckling av Effektbalansen i Sverige kalla vinterdagar, som publicerades 2011.

Läs rapporten (pdf)

Debattartikel: Meningslös miljardsatsning på vindkraft

I en debattartikel i SvD 2012-04-22 skriver ledamöter av Energiutskottet om hur miljardsatsningen på vindkraft i Sverige skulle göra större nytta om man i stället satsade på minskade utsläpp i trafiksektorn.

Läs debattartikeln på SvD Brännpunkt

Effektbalansen i Sverige kalla vinterdagar

Sveriges förmåga att klara elförsörjningen vid kalla vinterdagar är beroende av den s.k. effektbalansen som byggs upp av de olika elproduktionsslagen - kärnkraft, vattenkraft, värmekraft (kraftvärme och industrimottryckskraft, kondenskraft, gasturbiner) och vindkraft. Effektbalansen beskriver elsystemets momentana förmåga att balansera tillförsel och efterfrågan på el.

Energiutskottets rapport finns under Dokument till höger. 

Svenskt uttalande

Energiutskottets "Uttalande om vindkraft" behandlar vindens potential som elkraftkälla, dess möjligheter och begränsningar när det gäller att bidra till det svenska elförsörjningssystemet och de politiska ambitionerna beträffande vindkraften i framtiden.

Varför högst 10 TWh vindkraft i Sverige?
Med anledning av den intensiva debatt som "Uttalande om vindkraft" skapat publiceras ett underlag som ger en utförligare bakgrund till Energiutskottets uttalande. I ”Varför högst 10 TWh vindkraft i Sverige?” redovisas beräkningar av ekonomi, intermittens, reglerkraft, svensk elproduktion och kraftnät.

Båda dokumenten finns i sin helhet under Dokument till höger.

Internationellt uttalande

Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott gör bedömningen att vindkraften kommer att byggas ut kraftigt i världen, från 260 TWh elenergi under 2008 till 5000 TWh år 2050. Detta innebär en genomsnittlig ökning per år med 8 %.

Det internationella uttalandet  finns i sin helhet under Dokument till höger.