"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Vetenskap i samhället

Ett kunskapsbaserat samhälle som prioriterar utbildning, forskning och innovation har de bästa möjligheterna att möta framtidens utmaningar. Akademien uppmärksammar viktiga samhällsfrågor och granskar dem ur ett vetenskapligt perspektiv.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien dessutom en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.

Akademiens inspel till forskningspropositionen

2015-10-21 Vetenskapsakademien har lämnat in ett yttrande till Utbildningsdepartementet inför den kommande forskningspolitiska propositionen 2016. Akademien vill att staten ska kunna garantera forskningens frihet och i sin praktiska forskningspolitik se till så att det finns goda ekonomiska och institutionella förutsättningar för att bedriva oberoende forskning på hög nivå. Vetenskapsakademien ger följande förslag till regeringen:

  • Säkerställ ett stabilt stöd till den fria grundforskningen
  • Låt forskarna själva bestämma hur forskningen ska organiseras
  • Värna meritokratin – skapa längre karriärvägar för yngre forskare
  • Verka för att öka ERC:s andel av EU:s ramprogram för forskning
  • Ge ökat stöd till rörlighet
  • Forskningens infrastrukturer är till för forskningen och bör utvecklas i balans med den
  • Universiteten ska ledas av framstående forskare
  • Se på nytt över systemet med indirekta kostnader
  • De nationella forskningsresurserna ska fördelas efter vetenskaplig kvalitet, inte efter forskningens kortsiktiga inverkan på samhället
  • Verka för spridningen av ett vetenskapligt förhållningssätt i samhället

Läs hela yttrandet (pdf)

Debattartikel i Svenska dagbladet

2015-12-10 SvD Brännpunkt publicerade akademiens artikel om den forskningspolitiska propositionen, där årets Nobelpriser presenterades som fingervisningar om hur en förnuftig forskningspolitik borde se ut.

Läs hela artikel på SvD Brännpunkt

Yttrande om Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel

By bradley j, via Wikimedia Commons.2015-05-11 Verket föreslår ett införlivande av antroposofiska homeopatiska produkter i den svenska läkemedelslagstiftningen, vilket akademien avstyrker då det skulle gå stick i stäv med flera av de grundläggande principerna för läkemedel och evidensbaserad sjukvård. Den minimala administrativa vinsten står inte i någon rimlig proportion till de negativa signaleffekterna av ett sådant beslut.

Ordet "läkemedel" förknippas hos allmänheten och i det grundläggande regelverket med substanser som (ensamma eller i kombination) bevisats ha klara effekter på att bota, lindra eller diagnosticera sjukdom eller symptom på sjukdom, och som dessutom kontrollerats vad gäller säkerhet. Om ordet läkemedel används även för produkter som saknar vetenskapligt dokumenterade effekter kan detta över tid få mycket allvarliga konsekvenser för hur sådana används, och kan leda till både över- och underanvändning. Kungl. Vetenskapsakademien är därför principiell motståndare till användning av ordet läkemedel för substanser utan vetenskapligt dokumenterad effekt.

Läs hela yttrandet (pdf)

Debattartikel i Dagens nyheter

2015-12-10 På DN Debatt kritiserar 11 akademiledamöter, varav 4 Nobelpristagare, förslaget att antroposofiska homeopatiska produkter ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen. I artikeln menar man att produkter inte ska kunna registreras som läkemedel för att de är antroposofiska (dvs. följer antroposoferna resonemang) eller ingår i någon annan religiös eller ideologisk föreställningsvärld, utan endast om de kan visa dokumenterad effekt. Om antroposofer anser sig ha någon produkt med potential att kunna bli ett läkemedel så måste den med hänsyn till patienterna granskas med vetenskapliga metoder på samma sätt som andra potentiella läkemedel.

Läs hela artikeln på DN Debatt

Läs slutreplik på DN Debatt

Den oväntade nyttan

Det är vanligt att politiker och andra beslutsfattare förespråkar forskningssatsningar inom förutbestämda "strategiska" områden. Det kan tyckas logiskt, men de största vetenskapliga genombrotten kommer ofta ur den fria grundforskningen, vars främsta mål är att ge nya kunskaper om vetenskapligt intressanta frågor. Den pågående försämringen av förutsättningarna för den fria forskningen försämrar också förutsättningarna för en positiv samhällsutveckling.

Med broschyren Den oväntade nyttan vill akademien lyfta fram några exempel på hur grundläggande forskning utan att vara styrd av tankar på tillämpningar ändå varit till stor nytta för samhället. Historien är full av oväntade upptäckter som nu är grunden för självklara ting i vardagen som vårt uppkopplade IT-samhälle, sjukvård och läkemedel som håller oss friska eller nya material med fantastiska egenskaper.

Projektet har finansierats av Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare, Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Wenner-Gren Stiftelserna.

Ladda ner broschyren (pdf)

Du kan också beställa den tryckta broschyren på info@kva.se

Kemi - den gränslösa vetenskapen

Med boken Kemi - den gränslösa vetenskapen vill Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien visa på den stora roll kemin spelar för utvecklingen inom naturvetenskap, teknik och medicin och hur kemin bidrar till bättre levnadsförhållanden.

Syftet är att utifrån ett vetenskapligt perspektiv öka kunskapen om kemin och dess möjligheter. Boken tar upp områden som solceller och nya energitekniker, hållbara råvaror, mat och kemi, molekylär elektronik och läkemedel.

Ladda ner boken (pdf)

Beställ den tryckta boken på Lamanicas webbplats