"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Skola

Akademien tycker det är viktigt att stödja undervisningen i naturvetenskap och matematik i den svenska skolan. Sedan början av 1980-talet har akademien startat och engagerat sig i många verksamheter som alla syftar till att förbättra skolundervisningen och locka till lärande, främst inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Sommarskolor i naturvetenskap

Vetenskapsakademien satsar på sommarskolor i naturvetenskap för nyanlända och svenska ungdomar i invandrartäta områden. Under 2016 har akademien erbjudit elever att under ett par veckor få tillgång till lärare och forskare, skol- och forskningsmiljöer för att lära sig mer om naturvetenskap. Under 2017 utökas programmet mer flera sommarskolor.

Satsningen på naturvetenskapliga sommarskolor är möjlig tack vare ett samarbete med de tre största Wallenbergstiftelserna, som under en tioårsperiod kommer att satsa 300 Mkr på programmet ”Utbildning för ökad integration”. I projektet ingår förutom Kungl. Vetenskapsakademien också Svenska Akademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, som ansvarar för andra delar av programmet. 

Läs mer om satsningen

Kommittén för skolfrågor

Akademien tycker det är viktigt att stödja undervisningen i naturvetenskap och matematik i den svenska skolan. Sedan början av 80-talet har akademien startat och engagerat sig i många verksamheter som alla syftar till att förbättra skolundervisningen och locka till lärande om naturvetenskap. De flesta av verksamheterna organiseras genom Kommittén för skolfrågor.

Rapport om betyg, fria skolvalet och lärarprofessionen

Kommittén publicerade i oktober 2014 en rapport som beskriver forskningens syn på betygens funktioner och effekter och det fria skolvalet, samt rekrytering, utbildning och fortbildning av lärare. Rapporten bygger på sammanfattningar av föredrag av kommittéledamöterna Jan-Eric Gustafsson, Per Kornhall och Britt Lindahl.

Läs rapporten

Ledamöter av Kommittén för skolfrågor

Framtidens skola

Arbetsgruppen Framtidens skola har som uppdrag att diskutera olika aspekter på skolan i Sverige i ett långsiktigt perspektiv. Gruppen består av akademiledamöter med engagemang och erfarenhet av skolfrågor samt personer med särskild kompetens inom pedagogik. De flesta som ingår i arbetsgruppen är också ledamöter av kommittén för skolfrågor.

Läs mer under Framtidens skola

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne

Varje år delar Vetenskapsakademien ut fyra priser ut till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO. Priset finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse och har fått sitt namn efter akademiens tidigare preses Ingvar Lindqvist, som tog initiativ till flera akademiaktiviteter med syfte att visa på lärarnas viktiga roll i samhället.

Beijerstiftelsens Lärarpris

Lärardagar

Akademien arrangerar ett antal lärardagar inom matematik och naturvetenskap varje år, både i egen regi och i samarbete med Skolverket.

Läs mer under Lärardagar

Nobelaffischer

För vad har Nobelpristagarna fått världens mest prestigefyllda pris? Nobelaffischerna försöker förklara fysik-, kemi- och ekonomiprisen på ett populärvetenskapligt sätt. Första veckan i december varje år distribueras de över hela världen och till landets gymnasie- och högstadieskolor, folkhögskolor, högskolor och universitet.

Läs mer om Nobelaffischerna

Edvard Andersons växthus

Varje år besöker mer än 150 skolklasser Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården. Växthuset är en levande lärobok för till exempel studier av växters anpassningar till olika klimat eller nyttoväxter från varmare länder, som korkek, oliv- och citrusträd.

Läs mer på Bergianska trädgårdens webbplats

NTA, Naturvetenskap och teknik för alla

NTA erbjuder utvecklingsmöjligheter till kommuner och skolor och förskolor i form av teman i naturvetenskap, teknik och matematik, vardera med handledningar för lärare och elever, materielsats för laborativt arbete och utbildningar för temautbildare och NTA-samordnare. Respektive kommun driver utvecklingen i sin kommun och genomför kompetensutvecklingar, köper in tjänster och produkter samt medverkar i den kontinuerliga utvecklingen i form av utprövningar av såväl tjänster som produkter. Konceptet, som är amerikanskt, togs till Sverige av KVA på 1990-talet och NTA har drivits av KVA och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien i samverkan med kommuner och fristående skolhuvudmän, i många år. Idag drivs NTA av en fristående organisation som har KVA:s uppdrag att utveckla, driva och utvärdera hela NTA-konceptet. Akademinen är fortfarande engagerad genom att utse ledamöter till styrelsen för NTA Skolutveckling ekon. förening och till det vetenskapliga råd som bland annat granskar den vetenskapliga kvalitén i NTA:s material.

Läs mer på NTA:s webbplats

Geografilärarpriset

Svenska Nationalkommittén för geografi och Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) utlyser tillsammans ett årligt pris för lärare i geografi.  Prissumman är 30 000 kronor och priset delas ut vid nationalkommitténs årliga Kollokvium på Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Läs mer under länken nedan och välkommen att nominera din kandidat senast den 13 mars 2017.

Läs mer i utlysningen

Svenska kommittén för matematikutbildning

Kommittén är en underavdelning till Svenska nationalkommittén för matematik. Den har bland annat som syfte att diskutera matematikens roll i samhället och målen för matematikutbildning på alla nivåer, stödja forskning och utvecklingsarbete inom matematikdidaktik samt skapa forum för ökade kontakter och tankeutbyte mellan matematikutbildare i skolan, lärarutbildningen och på högskolor och universitet.

Kommittén är bland annat delaktig i nedanstående projekt.

Kleindagarna

Under tre dagar samlas ett tjugotal gymnasielärare och några forskare/universitetslärare på Institut Mittag-Leffler. Intressant matematik presenteras av forskare och deltagarna engageras i workshops där de tillsammans planerar matematiklektioner för gymnasiet. 

Syftet är att överbrygga glappet mellan gymnasiet och högskolan genom att skapa ökad kommunikation och kunskap om varandras matematiska synsätt och undervisningssituation. Samtidigt utvecklas lektioner med syfte att dessa skall komma till nytta i gymnasieskolans verksamhet. 

För att sprida processen från Kleindagarna uppmanas deltagarna att arrangera en lokal Klein-fortbildning på ett par timmar på sin skola/kommun, tex vid uppstarten till hösten. 

Läs mer på kommitténs webbplats

Vetenskapsdagar

För att popularisera och sprida intresset för naturvetenskaperna arrangerar akademien och dess nationalkommittéer vetenskapsdagar med olika teman. Dagarna kan innehålla bl.a. föreläsningar, debatter, teater och experiment. Till de återkommande hör Fysikens dag och Geologins dag.

Läs mer i kalendariet