"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Övriga prisbelöningar

Förslag på kandidater till nedanstående prisbelöningar får lämnas av akademiens ledamöter och speciellt inbjudna.

Äldre Linnémedaljen i guld

Utdelas såsom belöning för förtjänster inom akademien eller akademiens institutioner. I silver kan denna medalj utdelas till personer i Sverige och utlandet.

Stora Linnémedaljen i guld

Utdelas vart tredje år till någon synnerligen förtjänt svensk eller utländsk forskare på botanikens eller zoologiens område.
I silver kan medaljen utdelas till person som i avsevärd grad gagnat den naturhistoriska forskningen eller eljest främjat akademiens och riksmuseets ändamål och intressen.

Berzeliusmedaljen i guld

Inga särskilda regler.

Carl XVI Gustafs medalj, "Pro Mundo Habitabili"

Utdelas till svensk eller utländsk person för framstående insats gällande miljövård i vid bemärkelse eller för upplysande skrift i detta ämne.

von-Höpkenmedaljen i guld

Utdelas som belöning för utomordentliga förtjänster inom akademien eller de vetenskaper som omfattas av akademiens verksamhet.

Adelsköldska medaljen

Ändamål: För någon uppfinning eller arbete; tekniska vetenskaper
Utdelas: I regel en gång under varje tioårsperiod

Arnbergska priset

Ändamål: Belöning för något gott arbete i någon av de tekniska, ekonomiska eller statistiska vetenskaperna.
Utdelning tekniska vetenskaperna: 2016, 2019, 2022
Utdelning ekonomiska eller statistiska vetenskaperna: 2015, 2017, 2018, 2020 

Svante Arrheniusmedaljen

Ändamål: Till svensk eller utländsk vetenskapsman, som utfört banbrytande forskning inom fysik eller kemi.
Utdelas: Vart femte år.

Sture Centerwalls pris

Ändamål: Belöning till personer som i naturskyddslagens anda gjort sig förtjänta om djurlivets fortbestånd i Sverige.
Utdelas: Varje år

Edlundska priset

Ändamål: För forskningsarbeten inom matematik, astronomi, fysik eller kemi.
Villkor: Svensk medborgare

Hilda och Alfred Erikssons pris

Ändamål: För framstående forskningsinsats "för lindring av sjukdomar både på människor och djur".
Villkor: Svensk medborgare
Utdelas: Varje år

Tage Erlanders pris i naturvetenskap och teknik

Ändamål: För att stödja svensk forskning inom naturvetenskap och teknik samt för att hedra statsminister Tage Erlanders minne. Sedan år 2009 delas priset även ut inom matematik.
Utdelning fysik: 2010, 2015, 2020
Utdelning kemi: 2011, 2016, 2021
Utdelning teknik: 2012, 2017, 2022
Utdelning biologi: 2013, 2018, 2023
Utdelning matematik: 2014, 2019, 2024

Flormanska belöningen

Ändamål: För en tryckt avhandling över ett fysiologiskt eller anatomiskt ämne.
Villkor: Svensk medborgare
Utdelning biologiska vetenskaper: 2015, 2017, 2019
Utdelning medicinska vetenskaper: 2016, 2018, 2020

Letterstedtska författarpriset

Ändamål: För något originalarbete inom vetenskapens, litteraturens eller konstens område, som under nästföregående år blivit utgivet i tryck, eller för någon under samma tid gjord upptäckt av praktiskt värde för mänskligheten.
Villkor: Svensk medborgare
Utdelas: Varje år

Letterstedtska priset för översättningar

Ändamål: För någon under nästföregående kalenderår i tryck utgiven översättning till svenska av något förträffligt utländskt arbete inom litteraturens, industrins eller vetenskapens områden eller av någon särdeles utmärkt undervisningsbok för ungdomen.
Utdelas: Varje år

Letterstedtska fonden för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar

Förslag: Svenska ledamöter äger rätt att före den 1 november till akademinämnden inkomma med förslag.

Lindbomska belöningen

Ändamål: För något arbete av särskild betydelse inom kemi eller fysik.
Utdelning fysik: 2016, 2018, 2020
Utdelning kemi: 2015, 2017, 2019

Lovénmedaljen

Ändamål: För i tryck utgivet synnerligen förtjänstfullt arbete inom den zoologiska vetenskapen.
Villkor: Svensk medborgare
Utdelas: Högst vartannat år

Naturskyddsmedaljen (H Ax:son Johnson)

Ändamål: För förtjänster om naturskyddet.

Sparreska priset

Ändamål och villkor: För belöning för vetenskapligt arbete i matematik av utmärkt förtjänst, utfört av forskare som vid arbetets färdigställande ej uppnått trettio års ålder.
Utdelas: I genomsnitt vart fjärde år.

Strömer-Ferrnerska belöningen

Ändamål och villkor: Som belöning åt en svensk medborgare, vilken utfört framstående vetenskapligt arbete inom första eller andra klassens ämnesområde.
Utdelning matematik: 2016, 2018, 2020
Utdelning astronomi och rymdvetenskap: 2015, 2017, 2019

Wahlbergska minnesmedaljen i guld

Ändamål: Belöning åt personer, i främsta rummet svenskar, som på ett utmärkt sätt främjat de naturhistoriska vetenskaperna.
Utdelas: Vart femte år

Wallmarkska priset

Ändamål: Såsom belöning för rön eller uppfinning som i någon märkligare mån befordrar vetenskapernas och näringarnas framsteg. Vetenskaper som därvid kan komma i fråga är matematik, astronomi, tillämpad mekanik, fysik, kemi, mineralogi och teknologi.
Utdelas: Varje år

Kontakt

Hanna Oskarsson
Priskoordinator
Tel: 08 673 97 40
hanna.oskarsson@kva.se