"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Crafoordpriset

Anna-Greta och Holger Crafoords fond stiftades 1980 och det första Crafoordpriset utdelades 1982. Priset ska främja grundforskning inom matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper (med särskild tyngdpunkt på ekologi) och polyartrit (t.ex. ledgångsreumatism).

Crafoord Days 2016

Crafoorddagarna 2016 firades i Stockholm och Lund 24–26 maj med prissymposium, prisföreläsningar och prisutdelning på akademien i H.M. Konungens närvaro. Symposierna och föreläsningarna sändes live och finns nu tillgängliga på Crafoordprisets webbplats, tillsammans med abstracts och pressbilder. Där finns också video från tidigare Crafoorddagar.

Crafoord Days 2016 på Crafoordprisets webbplats

Crafoordprisen i matematik och astronomi 2016

Illustrationer: Anna-Lena Lindqvist, Lindqvist Grafik & InfoDesign AB.Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Crafoordpriset i matematik 2016 till Yakov Eliashberg, Stanford University, California, USA, ”för utvecklingen av kontakt- och symplektisk topologi och banbrytande upptäckter av rigiditets- och flexibilitetsfenomen”, och Crafoordpriset i astronomi 2016 till Roy Kerr, University of Canterbury, Christchurch, Nya Zeeland, och Roger Blandford, Stanford University, CA, USA, ”för grundläggande arbeten avseende roterande svarta hål och deras astrofysikaliska konsekvenser”.

Pressmeddelande
Populärvetenskaplig information, matematik (pdf)
Populärvetenskaplig information, astronomi (pdf)

Prisområden

De prisområden som utvalts är tänkta att komplettera Nobelprisens. Priset utdelas inom ett prisområde per år enligt den fastställda turordningen

  • matematik och astronomi
  • geovetenskaper
  • biovetenskaper
  • matematik och astronomi osv.

Priset utdelas inom polyartrit endast då en särskild utredning visat att sådana vetenskapliga framsteg gjorts, att ett pris är motiverat.

Nominering och utdelning

Förslag på forskningsområde lämnas till akademien under våren året före utdelningsåret av den prisgrupp, som består av de klasser inom akademien som ämnesmässigt berörs. När akademien under hösten fattat sitt beslut får prisgruppen i uppdrag att inkomma med förslag till pristagare.

Crafoordpristagaren i matematik 2008, Edward Witten. Foto: Andrea Westerdahl/KVAPriset bör utdelas odelat till en person, men kan delas på högst tre. Samtidigt börjar ansökningarna om forskningsanslagen, som kan sökas av såväl enskilda som av institutioner för vetenskaplig utrustning och verksamhet, publicering av vetenskapliga arbeten, vetenskapliga konferenser och symposier, studieresor utomlands för svenska forskare samt för andra insatser som främjar forskningen inom prisområdet.

Beslut om pristagare och anslagsmottagare fattas av akademien under våren samma år som priset utdelas.