"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Institutioner

Akademiens forskningsinstitutioner har tillkommit för att utveckla angelägna ämnesområden. De är ofta finansierade genom donationer. Vid institutionerna skapas goda förutsättningar för akademiens egna forskargrupper och för gästforskarverksamhet.

Flera av de institutioner som akademien varit engagerade i har efter hand övergått helt till staten, t.ex. Naturhistoriska riksmuseet och Abisko naturvetenskapliga station. Institutet för solfysik överlämnades den 1 januari 2013 till Stockholms universitet. Det övergick då också till att bli en nationell forskningsinfrastruktur under Vetenskapsrådet.

I dag driver akademien de fyra nedanstående institutionerna.

Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi

Beijerinstitutet startade sin verksamhet på akademien 1977. Sedan 1991 bedriver institutet studier i gränsområdet mellan ekologi och ekonomi. Bland forskningsprogrammen kan nämnas teman som äganderätter och andra institutioner, institutioner för hantering av naturresurser, buffertkapaciteten i ekologisk-ekonomiska system och de ekologiska systemens samhällsnyttaekonomiska värde.

Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi

Bergianska stiftelsen

Stiftelsen, som grundades 1791, är en botanisk forskningsinstitution belägen i Bergianska botaniska trädgården i Stockholm. Edvard Andersons växthus, invigt 1995, som är specialiserat på växter från medelhavsliknande klimat förvaltas av stiftelsen. 

Bergianska stiftelsen

Centrum för vetenskapshistoria

Institutet bildades 1988 och ger forskare möjlighet att studera akademiens samlingar. Det är beläget i akademiens byggnad, handhar akademiens arkiv och instrumentsamling samt dess Nobelarkiv.

Centrum för vetenskapshistoria

Institut Mittag-Leffler

Institut Mittag-Leffler i Djursholm utanför Stockholm bildades 1916. Det är ett internationellt institut för matematik, dit forskare från hela världen inbjuds för forskningsarbete och diskussioner. Drygt 25 gästforskare kan arbeta och bo vid institutionen samtidigt. Ett 100-tal gästforskare arbetar inom ett specialområde, som väljs för varje arbetsår, kring vilket verksamheten koncentreras. Seminarier öppna för alla intresserade anordnas regelbundet. 

Institut Mittag-Leffler