"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"

Kort om akademien

Målsättning

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Verksamheten är i huvudsak inriktad mot:

  • att vara ett forum där forskare möts över ämnesgränserna
  • att erbjuda unika forskningsmiljöer
  • att ge stöd till yngre forskare
  • att belöna framstående insatser inom forskning
  • att förmedla internationella vetenskapliga kontakter
  • att föra vetenskapens talan i samhället och påverka forskningspolitiska prioriteringar
  • att stimulera intresset för matematik och naturvetenskap i skolan
  • att sprida vetenskaplig och populärvetenskaplig information i olika former

Årligen utdelar akademien Nobelprisen i fysik och kemi, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Crafoordpriset samt ett antal andra stora priser.

Organisation

Akademiens arbete är i hög grad baserat på dess tio klasser (se menyn Ledamöter), som var och en omfattar ett vetenskapligt område, och på dess fyra forskningsinstitutioner. För frågor som kräver bred vetenskaplig kompetens finns särskilda kommittéer och utskott, till exempel Energiutskottet.

Akademien har fyra permanenta kommittéer som arbetar med några av akademiens mest centrala verksamheter:

Kommittén för forskningspolitiska frågor
Kommittén för internationella frågor
Kommittén för miljöfrågor
Kommittén för skolfrågor

Kontaktuppgifter, utskott och kommittéer

Vid frågor om programverksamheten kontakta programkoordinator, program@kva.se.

Presidium

Akademiens främste företrädare är preses, som biträds av tre vice presides – alla valda till dessa förtroendeuppdrag på viss tid. Tillsammans med den heltidsanställde ständige sekreteraren bildar de ett presidium – akademiens ledningsgrupp.
Presidiet utgörs för närvarande av:

Preses Christina Moberg
1:e vice preses Martin Jakobsson
2:e vice preses Arne Jarrick
3:e vice preses, Dan Larhammar
Ständige sekreteraren Göran K. Hansson

Akademistyrelse

Akademistyrelsen utgörs av presidiet och 10 ledamöter som representanter för klasserna. De ansvarar för verksamhetens utveckling och för effektiv användning av tillgängliga resurser.

Kontaktuppgifter, akademistyrelsen

Kansli

Foto: Kajsa ErikssonTill sitt förfogande har akademien ett kansli med ett 30-tal anställda och med den ständige sekreteraren som chef. Ett hundratal personer är anställda av akademien, institutionspersonalen inberäknad.

Kontaktuppgifter, kansliet