"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Nyhet 2009-10-16
 

Uttalande av akademien om klimatförändringar

Akademien har formulerat ett uttalande om det vetenskapliga kunskapsläget gällande klimatförändringar. Uttalandet behandlar klimatförändringar från ett i huvudsak naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt framhålls vikten av att klimatfrågan ses i ett brett samhälleligt perspektiv.

Temperaturanomalier vid jordytan – globalt och i nordliga och sydliga hemisfärerna (från Hadley Centre, Storbritannien, 2009)Jordens klimat har förändrats vid upprepade tillfällen under historiens gång. Perioder varmare än idag har växlat med kallare istider. En snabbt växande folkmängd, med ökande anspråk på naturresurser och energi, gör att samhället blir allt mer sårbart för miljöförändringar, både naturliga och sådana orsakade av människan. Mänsklig aktivitet påverkar utan tvivel jordens strålningsbalans.

FN:s klimatpanel (The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) arbetsgrupp 1 (The Physical Science Basis) har gjort en bred och systematisk sammanfattning av den vetenskapliga litteratur som behandlar klimatförändringen. Gruppen har dragit slutsatsen att antropogena utsläpp av växthusgaser har lett till en ökning av temperaturen vid jordens yta. Som klimatpanelen påpekar är det svårt att kvantifiera påverkan på det globala klimatet, och osäkerheterna kring många regionala effekter kvarstår.

Det här utlåtandet rör den vetenskapliga grunden för klimatförändringar. Syftet har inte varit att behandla andra områden utanför de naturvetenskapliga. Men det är tydligt att förändringar i klimatet kräver åtgärder från samhället som innefattar många andra discipliner, bland annat för utveckling och tillämpning av nya teknologier.

Uttalandet finns i sin helhet i svensk och engelsk version under rubriken Dokument till höger.