"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Nyhet 2017-04-11
 

Ny internationell rapport om genteknik

Nyligen presenterade European Academies of Science Advisory Council, EASAC, sin rapport Genome Editing: Scientific opportunities, public interests, and policy options in the EU om hur CRISPR/Cas9 och andra genomediteringstekniker ska hanteras.

Genomeditering innebär en medveten förändring av en utvald DNA-sekvens i arvsmassan. Utvecklingen inom området har varit dramatisk och man kan åstadkomma skräddarsydda förändringar av genmaterialet i såväl mikroorganismer som i växter, djur och människor. Metodiken har blivit ett mycket viktigt verktyg inom forskningen för att förstå biologiska processer och sjukdomsmekanismer.

Rapporten syftar till att ge beslutsfattare inom EU ett vetenskapligt underlag som ska utgöra en grund för hur de nya teknikerna ska regleras. I rapporten slås det fast att samhällets reglering av teknikerna måste bygga på evidens, att man måste se till såväl möjligheter som risker och att man inte får vara för stelbent utan måste kunna anpassa sig till utvecklingen och de snabba framstegen inom området. Man betonar att mer forskning behövs, och är tydlig med att rapporten kommer att behöva omarbetas successivt på grund av den snabba utvecklingen.

Rapporten formulerar också specifika slutsatser kring hur tekniken bör användas inom vissa områden.

Vad gäller växt- och djurförädling är man tydlig med att de individuella tillämpningarna bör vara föremål för reglering, inte teknologin i sig. På djursidan finns redan en strikt reglering för forskning, som bör tillämpas på samma sätt som tidigare.

Tekniken ”gene drive” gör det möjligt för en gen att spridas i vilda populationer och det kan få tillämpningar inom bekämpning av exempelvis malaria. I rapporten konstateras att mycket forskning kvarstår innan man vet om konceptet är säkert och effektivt, och att hänsyn måste tas till riskerna.

För modifierade mikroorganismer finns redan regelverk som t.ex. beskriver hur man måste hålla dem isolerade. I rapporten betonas att man behöver försäkra sig om att detta upprätthålls, när nu editering blir enklare än tidigare.

Vad gäller mänskliga celler måste grundforskningen fortsätta för att förbättra precisionen och därmed säkerheten. När det gäller modifiering av kroppsceller för terapi måste varje tänkt tillämpning utredas för sig, och riskerna med en potentiellt oprecis editering måste sättas i relation till möjlig nytta. Regelverk för gen- och cellterapi finns och är under vidareutveckling i många länder.

Editering av könsceller för terapi bör inte tillåtas i nuläget då riskerna ännu är för stora. En eventuell framtida förändring skulle kräva bred förankring i samhället. I Sverige är förbud om editering av könsceller redan reglerat i lag.

Sammanfattningsvis krävs det både mer grundforskning och offentlig debatt om alla dessa frågor. Humanistisk forskning kan komma att behövas för att förstå hur man utformar ett regelverk som inte reglerar bort möjligheter med ny teknik, samtidigt som det tar risker på allvar och är lyhört för allmänhetens uppfattning i dessa komplexa frågor.

Läs hela rapporten (pdf)

EASAC utgörs av vetenskapsakademierna i EU-länderna samt Norge och Schweiz. Dess syfte är att som rådgivande organ förse EU:s politiker med oberoende, granskande information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor, till exempel rörande miljö, jordbruk, energi, fiske, hälsa och livsmedel. Genom sitt nätverk av de främsta aktiva forskarna i Europa organiserar EASAC kvalificerade expertgrupper som bereder specifika frågor.

Kontakt