"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Nyhet 2016-02-29
 

Öka det kollegiala inflytandet och affiliera mindre högskolor till forskningsintensiva universitet

Den statliga Ledningsutredningen förordar en starkare linjestyrning inom svenska lärosäten. Akademien är i sitt remissyttrande kritisk till detta och ser tvärtom ett utbyggt system för kollegiala beslutsprocesser som ett sätt att kvalitetssäkra lärosätenas verksamhet. 

Linjeorganisationen behöver på rektorsnivå kompletteras med ett kollegialt organ, en akademisk senat efter internationella förebilder, för strategiska diskussioner och rådslag. Det finns i dag centrala rådgivande kollegiala organ vid exempelvis Chalmers och Uppsala universitet, men de har en oklar roll i beredning och beslut.

Kärnverksamheten vid universitet och högskolor drivs av forskare och lärare. Deras stöd och engagemang är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet, och deras kompetens bör tas till vara i kollegiala organ på alla nivåer i organisationen.

I en organisation där prefekter, dekaner och rektor utses kollegialt utgör förstås dessa också en del av det kollegiala systemet. I betänkandet föreslås dock att samtliga dessa ledare fortsättningsvis ska utses av närmast högre chef. Det innebär en åtskillnad mellan linje och kollegial styrning som riskerar att försvaga de kollegiala organens roll i både beredning och beslut.

Ledningsutredningen uppehåller sig mycket vid de enskilda lärosätenas förutsättningar men har inte så mycket att säga om hela strukturen på det svenska universitets- och högskolelandskapet. Förutsättningar för en strategisk ledning och en god kvalitet kan utvecklas också genom att hela strukturen på högskole- och utvecklingslandskapet ses över med syfte att skapa högre kvalitet, mer samordning, jämförbarhet och möjligheter för svensk forskning att konkurrera internationellt. Vetenskapsakademien upprepar här förslaget från inspelet till forskningspropositionen att se över hela strukturen och återgå till ett system med affiliering mellan högskolor med relativt begränsad forskning och utpräglade forskningsuniversitet, varifrån högt kvalificerade undervisande forskare kan hämtas.

Läs fler kommentarer i Vetenskapsakademiens yttrande