"att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället"
Nyhet 2013-02-27
 

Granskningen av SSF slutförd

Nu har kommittén för granskning av verksamheten hos Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) slutfört sitt arbete. I augusti 2012 gav SSF:s styrelse i enlighet med sina stadgar Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i uppdrag att granska stiftelsens verksamhet och speciellt klargöra de uppgifter som framkommit i samband med Dagens Nyheters granskning av SSF:s 15-årsjubileum.

Akademierna tillsatte en granskningskommitté och kommitténs rapport har nu överlämnats till KVA och IVA. Akademierna konstaterar att granskningskommittén gjort ett gediget arbete och att de rekommendationer som lämnas baseras på en grundlig analys. Rapporten uppfyller också de krav på saklighet och oberoende som akademierna ska stå för. Akademiernas granskningsuppdrag ska härmed anses vara avslutat och rapporten har därför överlämnats till SSF:s styrelse för att därefter offentliggöras.

Läs rapporten (pdf) 

KVA och IVA tackar granskningskommittén för dess viktiga arbete och hoppas att gruppens rekommendationer skall stärka SSF, och andra liknande stiftelser, i deras värdefulla arbete för forskningssamhället.

Granskningskommittén har bestått av Peter Nygårds (ordförande), Kerstin Lidén, Åsa Söderström Jerring, Sverker Sörlin, Suzanne Wennberg och Eva Wigren, samtliga ledamöter av KVA eller IVA, samt Ylva Borgegård, granskningskoordinator.

Kontakt

FRÅGOR GÄLLANDE RAPPORTEN:

Peter Nygårds, ordförande för granskningskommittén, 070-6901600, pnextended@gmail.com

FRÅGOR TILL AKADEMIERNA:

Per Hedenqvist, akademiråd, KVA, 08-6739595, 070-6730445, per.hedenqvist@kva.se

Johan Weigelt, akademisekreterare och vice VD, IVA, 08-7912944, 073-0302978, johan.weigelt@iva.se